Verslag ouderavond 12/10/1999

Agendapunt 4. Huisvesting

De voorzitter merkt op, dat de "brainstormclub" na de vakantie nog niet bij elkaar is geweest. Binnenkort zal de draad weer worden opgepakt. Vervolgens verzoekt hij de directie (Ad Graumans) het onderwerp huisvesting toe te lichten.
Alvorens dit te doen bedankt Ad de aanwezigen voor de belangstelling bij zijn jubileum vorige week.
Vervolgens licht hij toe, dat de realisatie van twee extra lokalen op veel problemen stuit. Met name het 'grote achterstallige onderhoud en de monumentstatus werken belemmerend.
Het Nutsbestuur onderhandelt thans met de gemeente Eindhoven.
Over de vraag hoe het verder zal verlopen zijn twee scenario's in beeld, te weten: 1. het pand blijft als school bestaan en wordt uitgebreid.
2. nieuwbouw. Waarvoor zal worden gekozen is thans nog volslagen onbekend.
Het rapport over het (achterstallige) onderhoud, dat op initiatief van de brainstormclub tot stand is gekomen, ligt thans bij het Nutsbestuur. De huisarchitect heeft van het Nutsbestuur eveneens opdracht gekregen om een kritische schouw uit te voeren. Het Nutsbestuur is nu aan zet en moet beslissen wat het wil. Er zal een keuze moeten worden gemaakt. Persoonlijk was Ad Graumans aanvankelijk voorstander van instandhouding van de Nutsschool Reigerlaan. Thans zegt hij te twijfelen en ook nieuwbouw wel te zien zitten. Binnenkort zal moeten worden besloten. Hij zegt toe de visie van het totale team bij het Nutsbestuur in te brengen.
Wat er ook gebeurt, de noodvoorziening (twee lokalen) komt er in ieder geval en zal uiterlijk in het voorjaar zijn gerealiseerd. Bij verdere groei zal met veel aspecten rekening moeten worden gehouden, zoals o.a. de verkeersveiligheid.
Een acuut huisvestingsprobleem is er nu nog niet, echter wel in het komend voorjaar. Noodvoorzieningen helpen ons nog even vooruit, o.a. het handenarbeidlokaal.
Vanuit de vergadering wordt gesteld, dat er spoedig een vaste visie moet zijn, zeker richting Nutsbestuur.
Voor wat het financieel plaatje betreft bestaat er grote zorg over de instandhouding van de school. Het Nutsbestuur zal in ieder geval niet accoord gaan met ondersteuning door b.v. een particuliere stichting.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd waarom er nu opeens aktie is ondernomen t.a.v. het achterstallige onderhoud?
De voorzitter licht toe, dat dit meerdere oorzaken heeft. Nieuw bestuur, rapport Westelaken, opgeschorte uitbreiding twee lokalen door gemeente. Vooralsnog is alles opgeschoven.Half oktober zal er ook een totaal scholenplaatje zijn i.v.m. COBSO (samenwerkingsverband met openbare scholen).
Vervolgens zet Ad Graumans de scholenoverlegprocedure uiteen.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt, dat aan de instandhouding van het gebouw een fors prijskaartje hangt. In hoeverre gaat het één ten koste van het ander? Wie maakt de keuze? Bestuur of gemeente? Welke rol hebben de ouders? Voorgesteld wordt om het pand te kopen. Verder wordt opgemerkt, dat zal moeten worden afgewogen of het door de kinderen nog wel zo prettig wordt ervaren? Het belang van de kinderen moet voorop blijven staan. De voorzitter geeft aan, dat het voormalige Picusterrein mogelijk nog een optie is. De vraag wat nu op dit moment het meest effectief is kan niet worden beantwoord.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoe een renovatie van het gebouw wordt opgevangen met huisvesting elders? De voorzitter zegt, dat het een zaak van de gemeente is om dit probleem aanvaardbaar op te lossen. Ingrijpende zaken zullen in ieder geval worden teruggekoppeld of via het Rweigerbulletin of d.m.v. een extra ouderavond.
De voorzitter geeft voorts aan, dat de brainstormclub nog wel wat versterking kan gebruiken. Hij verzoekt belangstellenden met hem contact op te nemen.

[terug]

 

pagina versie 2.01, gewijzigd 15/4/2001