Reigerbulletin 12, 2/12/2001

Speelzaal
Met de ingebruikname van de twee nieuwe lokalen kunnen we in principe de speelzaal weer vrij maken voor de kleuters. Omdat dit maar tot het einde van dit schooljaar zou zijn, hebben we daar van af gezien. Het voormalige lokaal van 2c wordt nu gebruikt voor het werken met kleine groepjes.
Na de zomervakantie komt er in dit lokaal weer een groep.

[terug]


Reigerbulletin 11, 19/1/2001

Nieuwe lokalen in gebruik
Vanaf woensdag 17 januari is een groot aantal ouders behulpzaam geweest bij het verhuizen van de groepen 2b en 2v naar de nieuwe lokalen en de interne verhuizing van groep 6a. Hiervoor onze hartelijke dank.
Met ingang van donderdag 18 januari zijn de nieuwe lokalen in gebruik genomen en vanaf vrijdag 19 januari krijgt groep 6a les in het voormalige lokaal van groep 2b.
Met ingang van maandag 22 januari neemt het team ook weer zijn intrek in de teamkamer.

[terug]


Reigerbulletin EXTRA

Om u tijdig te informeren over een aantal zaken die verband houden met de ingebruikname van de noodlokalen ontvangt u dit extra Reigerbulletin

Noodlokalen
Zoals u hebt gezien of gehoord zijn er onlangs twee noodlokalen geplaatst op het schoolplein. Op donderdag 18 januari zullen die in gebruik worden genomen door de groepen 2b en 2c. om circa 09.00 uur willen we de lokalen op een "ludieke" manier in het bijzijn van alle kinderen in gebruik nemen. Groepsouders zijn hierbij van harte welkom.
Groep 6a verhuist naar het huidige lokaal van groep 2b.

[terug]


Reigerbulletin 10, 20/12/2000

Verhuizing naar noodlokalen
Zoals u ongetwijfeld hebt gezien, worden er twee noodlokalen geplaatst op het plein. Dit gaat gedeeltelijk ten koste van de capaciteit van de fietsenstalling. Daarom verzoeken wij u dringend uw kind vanaf de kerstvakantie, alleen op de fiets naar school te laten komen als dat echt nodig is.
Ten behoeve van kinderen die op de fiets komen is de poort aan de Fazantlaan open. Op het plein mag niet gefietst worden. Ouders die hun kind op de fiets naar school brengen kunnen gebruik maken van het stukje tuin langs de zijgevel van het gebouw aan de Fazantlaan om de fiets even weg te zetten.
De verkeerscommissie zal zich spoedig na de kerstvakantie buigen over de gewenste fiets en loopbewegingen bij het halen en brengen van de kinderen.
De groepen 2b en 2c zullen van de nieuwe noodlokalen gebruik gaan maken.
Groep 6a kan dan verhuizen naar lokaal 2b en het team kan weer gebruik gaan maken van de teamkamer. Er is een draaiboek gemaakt om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen en voor de kinderen zullen we er een feestelijk tintje aan geven. De feitelijke verhuizing zal plaatsvinden op 18 januari. In overleg met de groepsouders van de betrokken groepen zullen de voorbereidende werkzaamheden gepland en uitgevoerd worden. Indien nodig, wordt u daarover na de kerstvakantie geïnformeerd.

[terug]


Reigerbulletin 9, 8/12/2000

Nieuwbouw
Onlangs heeft de gemeenteraad van Eindhoven het huisvestingsprogramma voor scholen voor het jaar 2001 vastgesteld. Voor onze school houdt dat in, dat er een voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw beschikbaar zal worden gesteld. Dit is een belangrijke stap om te komen tot een nieuw gebouw voor onze school. Inmiddels vindt er intensief overleg plaats over de locatie waar de school moet komen te staan. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. Uitgangspunt hierbij is dat de school open wil staan voor alle kinderen in het voedingsgebied dat begrend wordt door de Fuutlaan, de rondweg, het kanaal en de Nachtegaallaan. Dit gebied is het primaire voedingsgebied voor onze school . In dit gebied staat ook geen andere school. Overigens staat het ouders die niet in dat gebied wonen ook vrij hun kinderen op onze school in te schrijven. Formeel werken we namelijk niet met gebiedsgrenzen. Er zitten nu ook al veel kinderen op onze school die buiten het omschreven gebied wonen. Natuurlijk zullen de ouders t.z.t. nadrukkelijk betrokken worden bij de planvorming van de nieuwe school.

[terug]


Reigerbulletin 6, 27/10/2000

Notities bij mijn terugtreden uit de MR. (Wiep Folkerts)
Zoals eerder aangekondigd zal dit schooljaar een nieuwe MR-oudergeleding gevormd worden. De eerste fase van de overdracht vindt formeel plaats op de ouderavond van 31 oktober. Dan zullen René Musters en ik aftreden. Voor mij betekent dat het einde van 2 1/2 jaar MR lidmaatschap. Ik kan helaas niet op de ouderavond van 31 oktober aanwezig zijn en schrijf daarom dit stukje bij wijze van terugblik.
Terugkijkend op die 2 1/2 jaar moet ik zeggen dat het MR werk stugger en weerbarstiger bleek te zijn dan ik oorspronkelijk dacht (hoopte). Zo ging ik er destijds vanuit, dat als we een probleem zoals het achterstallig onderhoud van ons schoolgebouw, netjes met behulp van deskundigen in kaart brachten en vervolgens onder de aandacht van het Nutsbestuur brachten, er wel iets zou gebeuren (een onderhoudsplan bijvoorbeeld of op z'n minst overleg daarover). Niets bleek minder waar. Kennelijk vergt het een aanhoudende stroom brieven en procedures, voordat er enige beweging in een toch zo evidente zaak gebracht kan worden. Gelukkig is die beweging er nu dan eindelijk, maar in verhouding tot de geïnvesteerde energie is de snelheid bedroevend. (Het onderwerp heeft een grote massa, zou een fysicus zeggen.)
Naast onderwerpen als de schooltijden, het zorgbeleid, de samenwerking met het COBSO en het schoolplan, kreeg vooral ook de huisvestingsproblematiek van onze school de afgelopen tijd veel aandacht. En nog zal dit onderwerp voorlopig niet van de agenda verdwijnen. Zoals bekend heeft het Nutsbestuur een voorkeur uitgesproken voor het sluiten van onze school ten behoeve van nieuwbouw elders. Stuitend is m.i., dat hiervoor slechts financiële argumenten worden aangevoerd. Verkoop van het gebouw zou in deze redenering een financieel gat kunnen dichten dat door eerder wanbeleid is ontstaan. In het belang van de samenwerking met het COBSO is een "gatdichtend" plan essentieel, zo vindt het Nutsbestuur.
Ik heb in dit verband wel eens de volgende parabel gebruikt:
Op een eiland leven 9 hongerige kannibalen. De hoofdman heeft een oplossing: hij wijst één kannibaal aan, die opgeofferd wordt en door de anderen opgepeuzeld mag worden. Alle aanwezigen zijn vòòr, op één na. "Doe nou niet zo flauw", zegt de hoofdman tegen die ene, "alle anderen vinden het toch een goed plan? Je moet het algemeen belang zijn!".
Mocht u uit bovenstaande notities conluderen dat het in de MR louter ergernis en windmolengevechten zijn wat de klok slaat, dan is dat toch ten onrechte. Ik heb met veel plezier voor de school gewerkt in een leuk en gemotiveerd MR-team in een goede samenwerking met de andere ouderleden, de teamleden, de groco en de schooldirectie. Ik denk dat het van het grootste belang is en blijft dat MR en directie gezamenlijk opkomen voor de belangen van onze school. Misschien nog wel des te meer, nu we afstevenen op een nog groter samenwerkingsverband (namelijk met het COBSO), waarin als we niet oppassen de belangen van een individuele school zo gemakkelijk ondersneeuwen in het moeizame duw- en trekwerk ten behoeve van het bovenschoolse belang.
Hoe dan ook, ik denk dat dit een goed moment is voor een verse frisse MR-oudergeleding, die niet gebukt gaat onder de hypotheek die inmiddels op de relatie tussen het Nutsbestuur en de huidige MR is komen te liggen. Ik wens onze opvolgers in de MR veel werkplezier en succes.

Wiep Folkerts

 

Nieuwbouw school
Ieder jaar stelt de gemeenteraad het huisvestingsprogramma voor scholen vast. De schoolbesturen hebben er dan al onderling overeenstemming over bereikt. Voor 2001 is in het programma een voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw voor onze school opgenomen. Op dinsdag 17 oktober vergaderde de raadscommissie voor onderwijs hierover. De commissie stemde unaniem in met het hele programma. Naar verwachting zal ook de gemeenteraad haar instemming geven.
Het idee is om deze beoogde nieuwbouw als een zogenaamd "Spilcentrum" te realiseren. "Spil" staat hierbij voor "spelen integreren met leren". Dit betekent dat bij de nieuwe school tevens voorzieningen worden getroffen voor een peuterspeelzaal en voor naschoolse opvang.
Het is de bedoeling dat de locatie voor de nieuwbouw meer centraal in het voedingsgebied van onze school komt te liggen. Dat is het gebied dat omsloten wordt door de Fuutlaan, de rondweg, de Nachtegaallaan en het kanaal. De definitieve locatie is overigens nog niet bekend.
De prognoses wijzen uit dat die nieuwe school op termijn zo'n 450 leerlingen zal tellen.

Noodlokalen en Onderhoud
Onze blik moet niet alleen gericht zijn op de langere termijn. Het zal immers nog een aantal jaren duren voordat nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Het is ook noodzakelijk om op korte termijn maatregelen te nemen die te maken hebben met de huisvesting van onze school. Dit betekent dat in week 51 twee noodlokalen zullen worden geplaatst, waardoor in het hoofdgebouw de teamkamer en het speellokaal weer beschikbaar komen. Daarnaast zijn en worden er een aantal maatregelen uitgevoerd om de hygiëne en veiligheid in het gebouw te verbeteren. U moet hierbij denken aan herstel riolering, plaatsen nieuwe wc potten, mechanische ventilatie, veiligheidsglas en nieuwe strippen op de trap. In overleg met het bestuur wordt een onderhoudsplan opgesteld voor de komende jaren. Voor het bestuur is de veiligheid en de hygiëne in het gebouw het belangrijkste criterium.
In dit kader dient iedere school over een zogenaamde gebruikersvergunning te beschikken, die door de brandweer wordt afgegeven. De gemeente Eindhoven is er verantwoordelijk voor dat in alle schoolgebouwen die maatregelen getroffen worden die nodig zijn om een gebruikersvergunning te krijgen. Het wachten is in deze op een plan van aanpak van de gemeente Eindhoven. In de hierboven aangehaalde commissievergadering werd hiervoor nog eens extra aandacht gevraagd.

[terug]


Reigerbulletin 5, 13/10/2000

Aan alle ouders van de Nutsschool Reigerlaan
Op vrijdag 15 september ontving u bij het Reigerbulletin een brief van het schoolbestuur over het uitblijven van de plaatsing van twee noodlokalen.
In het overleg dat het bestuur had met de medezeggenschapsraad op dinsdag 3 oktober werd door de oudergeleding naar voren gebracht dat in bovengenoemde brief de suggestie werd gewekt dat ouders verantwoordelijk zouden zijn voor de vertraging van het plaatsen van noodlokalen.
Als dat beeld door de brief van 15 september bij u is opgeroepen biedt het Nutsbestuur daarvoor haar verontschuldigingen aan.

Het Nutsbestuur heeft zich altijd opengesteld voor de betrokkenheid van ouders bij de huisvestingsproblematiek van de Reigerlaan en heeft zelfs geld beschikbaar gesteld voor het doen uitvoeren van een studie naar mogelijkheden van behoud van de locatie aan de Reigerlaan.
Het besluitvormingsproces over de huisvesting is overigens wel van invloed geweest op de medewerking van de gemeente Eindhoven voor het realiseren van noodlokalen omdat de gemeente zich op het standpunt stelde, dat er eerst duidelijkheid moest zijn over de langere termijn oplossing alvorens in te stemmen met noodmaatregelen voor de korte termijn. Ondanks voortdurende druk van het schoolbestuur en eerdere toezeggingen van de gemeente lukte het pas in mei om de vergunning voor bouw van twee noodlokalen in procedure te brengen.
Onlangs is medegedeeld, dat plaatsing van twee noodlokalen in week 51 gerealiseerd zal zijn. Met betrekking tot de uitvoering van het voorgenomen bestuursbesluit tot vervangende nieuwbouw verwacht het Nutsbestuur op korte termijn een definitief advies van de medezeggenschapsraad. Het Nutsbestuur is voornemens ook in de toekomst op een heldere manier met ouders en team hierover te blijven communiceren.

Namens het bestuur,
Paul Hulshof (voorzitter)

[terug]


Reigerbulletin 3, 15/9/2000

Brief bestuur
Bij dit Reigerbulletin treft u een brief aan van het schoolbestuur waarin wordt ingegaan op de vertraging van plaatsing van noodlokalen. (Klik hier voor brief.)

[terug]


Reigerbulletin 2, 1/9/2000

Noodlokalen
Ondanks herhaalde toezeggingen van de gemeente is het nog niet gelukt de noodlokalen te laten plaatsen. De aanvraagprocedure loopt nog. De late aanvraag hiervan heeft te maken met het feit dat de gemeente eerst van het bestuur wilde weten welke optie op de lange termijn zou worden gekozen. Het ziet er nu naar uit dat het nog een paar maanden duurt voordat de lokalen beschikbaar zijn. Het bestuur zal er overigens alles aan doen om een en ander te bespoedigen.
Inmiddels hebben we besloten om groep 6A van de zolder te verhuizen naar de teamkamer omdat de omstandigheden daar voor de kinderen en de leerkracht veel beter zijn. De activiteiten die volgens het jaarprogramma in de teamkamer zijn gepland worden verschoven naar de zolder.
Met medewerking van ouders en het schoonmaakbedrijf is het gelukt om het lokaal op donderdag schoon en ingericht in gebruik te nemen. Een extra mogelijkheid daarbij was het gegeven van de steeds wisselende vervanging vanwege de ziekte van Mhr. Louis. Dit is een probleem dat we niet echt kunnen beïnvloeden en waarvoor we de ouders begrip vragen. Ondanks alles hebben de kinderen nu toch een fijn lokaal waar ze de komende periode goed kunnen werken. Uiteraard zal het lokaal ook in het schoonmaakprogramma worden opgenomen.

[terug]

 

pagina versie 2.1, gewijzigd 28/4/2003