Reigerbulletin 21, 5/7/2002

Wegens plaatsgebrek is de toespraak van de voorzitter van de mr vorige week niet opgenomen in het Reigerbulletin. Hierbij alsnog de tekst van de toespraak van Wim Brouwer

Beste Ouders,

Algemeen
Een korte terugblik, het uitlichten van uw betrokkenheid en dan snel door naar het bedanken.
Dat zouden zo'n beetje de ingrediënten moeten zijn in mijn inleiding. Een inleiding die ik vooral kort wil houden, als was het maar om Eva te plagen die niet gelooft dat ik dat in minder dan tien minuten kan..... De tijd zal het leren. (overigens is dat er de reden van dat u me zo nu en dan zult zien spieken... Men vergelijkt mij wel met de Rotterdamse tram: alleen het moment van vertrek is bekend..... spieken noopt tot tijdig stoppen want het blaadje is zo direct gewoon leeg)

Vòòr dat bedanken is evenwel het woord aan Ad, die vanuit een ander perspectief maar wel met eenzelfde vaart, terugblikt op het jaar en naar wij weten met verlangen vooruit kijkt naar de kinderen, de ouders en ons aller team, kortom de uitdagingen in het volgende schooljaar. Echter, beste Ad, ook jij hebt volgens ons je vakantie verdiend, dus dat verlangen,--hoor ik daar "brandend verlangen" -- mag wat ons betreft even de kast in.

Geldt het in het minst ook voor de rest van het R-TEAM dat dit jaar een wel heel bijzondere klus te klaren had. Niet alleen onderwijskundig, opvoedkundig, cognitief, of wat voor mooie termen daar ook voor te bedenken zijn, maar ook organisatorisch: er moest een school op orde worden gebracht, emotioneel: kinderen en ouders moesten worden opgevangen en getroost. Er kwamen nieuwe taken bij: die van reisleid(st)er en ten slotte hebben we kunnen vaststellen dat teamgeest en lotsverbondenheid op de Reiger een nieuwe invulling kreeg. Lia, Ad en alle anderen van het team: complimenten!

Kinderen: ook voor jullie complimenten! Per slot van rekening zijn ook jullie de kinderen van de rekening.

Tot slot, en dan stop ik met het team, wil ik er als specialist op het terrein van arbeidsverhoudingen en in mijn hoedanigheid als voorzitter van deze MR geen geheim van maken bijzondere bewondering te hebben voor de integere en professionele wijze waarop Ad en Lia met de vaak precaire personele aangelegenheden weten om te gaan zonder dat daarbij het onderwijsbelang of dat van kinderen of ouders, ondergeschikt gemaakt wordt aan het personeelsbelang of omgekeerd. Het balanceren op de randen van ondermeer privacy, ethiek en werkgeversverantwoordelijkheid enerzijds en die van respect voor de belangen van kinderen en ouders anderzijds is een vak op zich en geloof me, niet een altijd even gemakkelijk vak.

Terugblik
Het gaat me wat ver, om niet te zeggen is onmogelijk, om u hier en nu een complete terugblik te geven op hetgeen afgelopen MR jaar gepasseerd is. Dat zou de MR ook tekort doen. In één avond alle werk beschrijven zou tot foute conclusies kunnen leiden.....Inderdaad, het was wat druk voor ons, maar daarmee ook voor erg veel van u. De brand heeft een extra appèl gedaan op de inzet van nogal wat ouders en dat is ondermeer reden om daar vanavond even bij stil te staan.
Teamgeest en lotsverbondenheid. Ik zei het al eerder waar het betrekking had op het team. Echter, ook in de samenwerking van ouders en tussen ouders en team, ouders en MR is het nodige gebeurd. Er zijn grote krachten vrijgekomen. Krachten die we positief moeten zien aan te wenden om te bereiken dat onze school, onze school blijft. Hoewel het iedere keer moeilijk blijkt in de toekomst te kijken, -- met mijn glazen bol op de kermis ben ik van arrenmoede maar gestopt, -- is er natuurlijk ook zoiets als geloven in wat we willen. Geloven in een toekomst aan de Reigerlaan. Met een juiste bundeling van alle initiatieven terzake en een juiste dosering van de krachten, kan het onmogelijke, mogelijk gemaakt worden.

De laatste algemene ouderavond van dit jaar is een andere dan de andere.

We hadden een zeer leerzame inleiding van Wim Daniels en een avond over pesten. De reguliere en ingelaste MR vergaderingen stonden in het teken van de gebruikelijke gang van zaken, aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en na 21 mei met een hoge frequentie meer bepaald voor de huisvesting waarbij wij u, denk ik op de meest duidelijke en uitgebreide wijze, op 31 mei in het reigerbulletin 5 hebben laten weten hoe wij denken over de meest gerede oplossingen voor de onstane situatie.
Dat ga ik hier niet herhalen. Wij weten dat u de reigerbulletins verslindt.......

Op 4 juni was er de mogelijkheid voor het groepsouderoverleg om als direct betrokkenen "klasse ouders" met directie en MR van gedachten te wisselen. Een nuttige avond waar veel informatie over tafel is gegaan en de ruimte voor wederzijds begrip ook ruim aanwezig bleek.
Vanavond eens geen discussies. Het platform voor uw inbreng is er, uiteraard. Maar nu even niet.......

Mirjam: speciale dank aan jou voor het coördineren van de activiteiten van de groepsouders het afgelopen jaar en heel veel succes met het samenstellen van een nieuw team groepsouders in het komende jaar. Als de betrokkenheid en inzet van de ouders gedurende het afgelopen jaar een voorspeller mag zijn voor die in het komende jaar hoef jij je daar in ieder geval geen zorgen over te maken!

Vacature MR
Over het samenstellen van een nieuw team gesproken: ook de MR heeft zoals u weet een vacature. Voorzover mij op dit moment bekend, zijn daar drie reacties op gekomen. Ons verbaast dat, gezien de bijval die wij het afgelopen jaar van veel ouders ondervonden. Evenwel zijn wij blij met de kandidaten waarmee in het nieuwe MR jaar nader kennisgemaakt zal worden. Wie het uiteindelijk gaat worden weten we natuurlijk nog niet, maar met de betrokkenen zullen afspraken gemaakt worden.

Tot slot, maar niet op de laatste plaats, danken wij alle ouders voor hun bijzondere inspanningen en betrokkenheid bij het wel en wee van de Reiger. Een hele klus is weer geklaard en een woord van dank op zijn plaats: DANK....

Beste ouders, beste Ad, voordat ik de toorn van Eva moet ondergaan zet ik er een punt achter. Graag zou ik eenieder uitnodigen voor een drankje maar voor het zover is, heeft Ad de vloer.

Wim Brouwer, Eindhoven, Reigerlaan/Geraniumstraat 25 juni 2002

Contact ouders-school
Het team gaat zich beraden over het onderhouden van contacten met de ouders. Deze contacten verlopen nu minder spontaan omdat de kinderen met bussen naar school gaan en inloop in de klas niet mogelijk is. U krijgt snel van ons te horen hoe we dat het komend jaar gaan regelen.

Overblijven
Op ons verzoek in Reigerbulletin 20 met betrekking tot het overblijven hebben een aantal ouders gereageerd. In hun reactie geven zij aan bezwaar te hebben tegen de gang van zaken rond het overblijven in het nieuwe schooljaar. Wij willen die bezwaren zorgvuldig bekijken en bespreken met bestuur en overblijfcommissie. In het begin van het nieuwe schooljaar zullen we met een reactie komen.

Twee locaties
De groepen 3 t/m 8 krijgen les in het gebouw aan de Geraniumstraat. Tel 2433949. Deze kinderen moeten om uiterlijk 8.15 uur op school zijn voor de bus. Om 15.05 (woensdag 12.05) zijn ze weer terug op de Reigerlaan. U kunt uw kind(eren) dan ophalen op het schoolplein.
Zolang er geen nieuwe noodlokalen geplaatst zijn op de locatie Reigerlaan, krijgt groep 2a les in het gebouw aan de Geraniumstraat. Zodra het mogelijk is, verhuist deze groep naar de Reigerlaan. Dit geldt ook voor de groepen 3. Het tel van de locatie Reigerlaan is 2455740.

Een bewogen jaar
Dit is het einde van een bewogen schooljaar. We hebben veel meegemaakt samen en gemerkt dat je in moelijkere tijden naar elkaar toegroeit als de wil er is om er samen iets van te maken. Iedereen die daar bij betrokken is geweest willen we daarvoor nog eens hartelijk bedanken.

[terug]


Reigerbulletin 20, 28/6/2002

Locatie
De groepen 1a, 1b, 2b en 2c blijven op de Reigerlaan. Als er twee noodlokalen bijkomen, komt ook groep 2a naar de Reigerlaan. Als er vier noodlokalen bijkomen, gaan ook de groepen 3 naar de Reigerlaan. Alle andere groepen krijgen les in de Geraniumstraat

Overblijven
We hebben enkele reacties gehad van ouders over het overblijven. Er zijn altijd ouders geweest die er voor kozen om hun kinderen niet op school te laten overblijven. We willen graag een overzicht van bezwaren. Laat u ons per omgaande schriftelijk weten of u bezwaar hebt tegen de financiële bijdrage voor het overblijven of tegen het feit dat uw kind(eren) niet thuis kunnen komen eten.

Ouderbedankavond druk bezocht
Op dinsdag 25 juni vond de ouderbedankavond van dit schooljaar plaats. We konden ons verheugen in een grote opkomst. Achtereenvolgens keken Wim Brouwer, voorzitter van de MR, en Ad Graumans terug, evalueerden en gaven ons een blik op de nabije toekomst. De speech van Wim Brouwer vindt u terug in de bijlage bij dit Reigerbulletin. Ad sprak net als Wim zijn dank uit naar de ouders die dit jaar, samen met de kinderen en teamleden, nogal wat voor hun kiezen hebben gekregen. Achtereenvolgens kwamen in zijn speech een aantal onderwerpen naar voren.

In het nieuwe schooljaar staat er een club die er weer tegenaan wil. Tegelijk met dit RB ontvangen de kinderen hun rapporten en de indelingen voor volgend jaar. Om dit alles rond te krijgen, was hier en daar wat kunst- en vliegwerk nodig: ook een aantal leerlingengegevens raakten verloren. Toch is alles weer rondgekomen. Daarnaast gaat ook de wisselweek door ondanks dat dit ook extra inspanning vergt. Denk alleen maar aan het halen en brengen van groepen 2 naar andere groepen 2 en 3.

Tot slot van de ouderavond was er beperkt ruimte voor vragen. Helaas kon op de belangrijkste vraag: wat gebeurt er met de school nog geen antwoord worden gegeven. Op allerlei fronten zijn allerlei instanties hier druk mee bezig. Ook wij als MR zullen proberen u zo actueel mogelijk op de hoogte houden.
Waar u het gevoel heeft tekort te zijn gedaan, spijt ons dat zeer. Als u na deze avond nog met vragen zit, schroom dan niet deze gewoon aan de MR Reigerlaan te sturen (p/a Geraniumstraat 4).
Wij overwegen om snel in het nieuwe schooljaar een ouderavond te organiseren en vertrouwen erop dat nagenoeg alle vragen dan wel te beantewoorden zijn.

Naast de vragen rondom huisvesting kwam het overblijven aan bod. Elders in dit RB leest u er meer over.
De hoogte van de ouderbijdrage (vorig jaar fl. 100) wordt voor komend schooljaar bepaald op E 45. Er is gediscussieerd over een verhoging naar E 50 om hiermee bijvoorbeeld vooruitlopend op een terugkeer naar de Reigerlaan het schoolplein daar nader aan te kunnen kleden, maar dat stuitte op verzet. De ouderbijdrage wordt dus E 45 maar u bent van harte uitgenodigd om dit bedrag te verhogen in de vorm van een vrijwillige extra bijdrage.
Vervolgens de noodlokalen: er lopen nu twee procedures die tegelijkertijd zijn opgestart. Het gaat om twee lokalen bovenop de lokalen van de groepen 2 en twee lokalen aan de zijde van de Fazantlaan, voor de groepen 3. Inmiddels is de procedure door welstand en bouwtoezicht en gaat per 4 juli de bezwaarprocedure in. Dit is een termijn van twee weken plus enkele dagen. Wanneer geen bezwaren worden ingediend, halen we net wel of net niet het nieuwe schooljaar. Wanneer de lokalen er staan gaan groep 2a over en de twee groepen 3. Wanneer ze er niet staan, gaan de groepen over zodra de lokalen wel beschikbaar zijn en starten deze groepen aan de Geraniumstraat.
Als laatste de MR-vaacture: inmiddels zijn er 6 kandidaten die belangstelling hebben getoond en zich definitief of waarschijnlijk kandidaat gaan stellen. De MR gaat na de zomervakantie met deze ouders nader kennismaken en de verkiezing voorbereiden, zodat tijdens de ouderavond van 29 oktober a.s. het nieuwe ouderlid gekozen en geïnstalleerd kan worden.
De MR wenst iedereen een prettige zomervakantie!
 
 

Mededeling buiten verantwoordelijkheid van de directie

Graag maken wij als Stichting Behoud de Reiger gebruik van de mogelijkheid die ons op de ouder-bedankavond van dinsdag 25 juni is geboden, om u via het RB te informeren over het standpunt van de Gemeenteraad over de toekomst van onze school.

Op maandag 10 juni heeft de Gemeenteraad vergaderd over een voorstel van B&W om te onderzoeken of de Reigerlaan als locatie voor onze school kan worden behouden. Tijdens deze vergadering heeft Caroline den Beer Poortugael namens onze stichting de raad toegesproken. Argumenten in haar pleidooi voor renovatie en uitbreiding waren o.a. de wil van de ouders en de buurtvereniging. Verder wees zij op de kans die er nu ligt om op redelijk korte termijn tot een definitieve oplossing te komen voor de huisvestingsproblemen (achterstallig onderhoud en gebrek aan ruimte). Verhuizing naar een andere locatie zou immers nog jaren duren.
Zij heeft de raad gevraagd om zich achter ons standpunt te scharen en bij het schoolbestuur SALTO aan te dringen op een herziening van het besluit tot verhuizing naar Lakerlopen.

Na het pleidooi van Caroline hebben alle raadsfracties (met uitzondering van de PvdA) zich tijdens een levendige discussie duidelijk uitgesproken voor behoud van de Reiger op de huidige locatie. De verantwoordelijke wethouder mevr. Mittendorff onderstreepte nog eens het belang van een snelle oplossing.

Voor de letterlijke weergave van het pleidooi verwijzen wij naar de website www.behoud-de-reiger.nl

Ondertussen wachten wij met ons allen op een beslissing van het schoolbestuur SALTO. Wij vrezen als stichting dat zich eenzelfde situatie voordoet als 2 jaar geleden, toen de ouders op de laatste schooldag werden verrast met de melding dat de school zou gaan verhuizen. In een brief aan SALTO van deze week verzoeken wij daarom nogmaals dringend om haast te maken met het innemen van een standpunt, en daarbij de wensen van de ouders, team, MR, directie, buurt en gemeenteraad niet uit het oog te verliezen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Behoud de Reiger

[terug]


Reigerbulletin 19, 21/6/2002

Huisvesting
De werkzaamheden aan het gebouw in de Reigerlaan zijn begonnen. Risico-volle delen op de bovenste verdieping worden gesloopt. Het slopen en schoonmaken zal vóór de bouwvakvakantie zijn afgerond. De kapconstructie wordt in oude staat hersteld en het dak wordt zo snel mogelijk dicht gemaakt.
Onderzocht wordt momenteel wat er aan het gebouw zou moeten gebeuren om de funktionaliteit ervan te vergroten. We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de toekomst van het gebouw.

Reactie
Van de vele reacties die we op school ontvingen als gevolg van de brand willen we er één niet aan u onthouden. Voor het historisch besef verwijzen wij naar een authentieke brief aan de achterzijde, die ons werd toegestuurd door Mevr. H.A. van Riemsdijk-Philips.

Noodlokalen
De procedure voor de aanvraag van vier noodlokelen loopt gewoon door. Er is een aanvraag voor twee lokalen op de reeds bestaande en twee lokalen aan de zijde van de Fazantlaan. Zowel Welstand als Grondzaken zijn accoord. Beide aanvragen doorlopen nu de bestemmingsplanprocedure. Zoals het er nu naar uitziet liggen de plannen vanaf 4 juli ter inzage. De termijn om bezwaar te maken is 14 dagen. Als er geen bezwaren zijn, kan in week 30 de vergunning worden afgegeven en de opdracht tot plaatsing worden gegeven. Als alles meezit zijn de lokalen geplaatst vóór het begin van het nieuwe schooljaar. In dat geval zullen alle kleuters weer leskrijgen op de locatie Reigerlaan. Bij plaasing van vier lokalen komen daar ook de groepen 3 dan bij.

Busvervoer
De medezeggenschapsraad en de directie hebben beiden, per brief bij het bestuur aangedrongen op de inzet van een extra bus voor het dagelijkse vervoer van de kinderen naar de Geraniumstraat v.v. Hoewel de ingezette capaciteit wettelijk toereikend is, vinden we het veiliger als er minder kinderen in één bus zitten.

Overblijfbijdrage
Bij dit Reigerbulletin treft u een brief aan m.b.t. het overblijven in het komend schooljaar. Ouders voor wie de financiële consequenties van het overblijven bezwaarlijk zijn, maar die nu hun kinderen noodgedwongen toch moeten laten overblijven kunnen hierover contact opnemen met de directie. In overleg met de overblijfcommissie zal er naar een oplossing worden gezocht.

Ouderhulpformulieren
Voor het komend schooljaar willen wij weer graag een inventarisatie van alle ouderhulp. Bij dit Reigerbulletin treft u een vragenformulier aan waarop u kunt aangeven op welke wijze wij komend schooljaar op uw hulp kunnen rekenen. We verzoeken u vriendelijk dit formulier vóór dinsdag 2 juli ingevuld meet terug naar school te geven. We hopen op een grote respons.

Ouderbedankavond
De ouderavond van 25 juni zal vooral in het teken staan van de ouderbedankavond als afsluiting van dit bewogen schooljaar. Graag verwijzen wij u naar de aparte uitnodiging.

[terug]


Extra Reigerbulletin naar aanleiding van de schoolbrand op 21-05-2002 nr 6

Vrijdag 7 juni 2002

Geachte ouders,
Hierbij ontvangt u het voorlopig laatste extra Reigerbulleting naar aanleiding van de brand. Zoals u ziet staan er inmiddels ook weer de gewone mededelingen in die u van ons gewend bent. Het is de bedoeling om nu weer over te schakelen op de gewone Reigerbulletins, zoals die in de kalender staan. Het eerstvolgende Reigerbulletin verschijnt op vrijdag 21 juni.

Bedankt voor alle ondersteuning
Vanaf deze plaats willen we graag iedereen bedanken die zich de afgelopen weken betrokken heeft getoond en/of ingezet heeft bij onze school nadat wel door de brand getroffen waren. Uw medeleven en hulp waren voor het team zeer inspirerend en steunend.

Busvervoer
In de loop van deze week hebben ouders de begeleiding van de kinderen in de bus georganiseerd. De leerkrachten zijn ook nog meegegaan, maar hielden zich bewust meer op de achtergrond. Het is de bedoeling om uiteindelijk per bus een leerkracht mee te laten gaan omdat we dat noodzakelijk vinden voor de verantwoordelijkheid en om gemakkelijk een aanspreekpunt te hebben voor de begeleidende ouders. Het team waardeert de inzet van de ouders hierbij zeer. Sommige mensen spreken hun zorg uit over de capaciteit van het busvervoer. De school heeft zelf ingezet op vijf bussen. De medezeggenschapsraad heeft deze wens inmiddels ondersteund door een brief aan de gemeente. Als financier zijn zij verantwoordelijk. De gemeente heeft een contract afgesloten met de busonderneming. In deze tijd van het jaar blijkt het heel moeilijk te zijn meer bussen beschikbaar te hebben. Wij blijven wel binnen de huidige normen van het busvervoer. In september veranderen die regels en dan zullen er zeker aanpassingen plaats moeten gaan vinden.

Zwembus
De kinderen van groep 4 die op dinsdag naar zwemles gaan, worden door de zwembus opgehaald op de Reigerlaan en na de zwemles afgezet op de Geraniumstraat. Omdat deze zwembus pas om 8.45 uur vertrekt op de Reigerlaan, wachten de kinderen uit de groepen 4a en 4b op het plein en lopen ze met de leerkracht naar de bus.
De kinderen die door hun ouders naar de Geraniumstraat worden gebracht, worden door een ouder naar het zwembad gebracht.

Vrije week groepen 1 t/m 4
In de week van 10 t/m 14 juni zijn alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij!

Algemene ouderavond
Op dinsdag 25 juni vindt weer de algemene ouderavond plaats. Dit is tevens de ouder-bedank-avond voor dit schooljaar. Wij nodigen u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn in ons gebouw aan de Geraniumstraat.

Schoolreizen
De schoolreizen vertrekken allemaal vanaf de Reigerlaan. Omdat het busvervoer hiervoor apart geregeld is en deze bussen ook later vanaf de Reigerlaan vertrekken dan de dagelijkse bussen, verzamelen deze kinderen op het plein. De groepen 5 verzamelen op het Centraal Station. Let u vooral op de groepsspecifieke informatie over de schoolreizen. Groepen 3 op 20 juni, groepen 5 op 11 juni, groepen 6 op 17 en 18 juni en groepen 7 van 11 t/m 14 juni.

Het overblijven
Hieronder volgt nog enige aanvullende informatie over het beleid ten aanzien van het overblijven.

Locatie Reigerlaan
Alle zaken van het overblijven, van de overblijfcontracten tot en met de afspraken met betrekking tot het incidenteel of variabel overblijven via de daartoe bestemde briefjes in de schoolkalender, blijven ongewijzigd.

Locatie Geraniumstraat
Als ouders hun kinderen niet willen laten overblijven, dan bestaat vanaf 10 juni as. weer de mogelijkheid hun kinderen tussen de middag te brengen en te halen. De leerkracht dient hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht.

Tot de zomervakantie worden de extra kosten die zijn ontstaan omdat de kinderen meerdere dagen overblijven, niet in rekening gebracht bij de ouders.

Binnenkort krijgen alle ouders een brief waarin hen wordt gevraagd naar hun wensen ten aanzien van het overblijven gedurende het volgende schooljaar. Het overblijfreglement blijft ongewijzigd in die zin dat de kosten voor het overblijven gewoon weer bij de ouders in rekening worden gebracht. Omdat de overblijfkrachten een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden, is het niet mogelijk om kinderen gratis over te laten blijven. De directie en de overblijfcommissie rekenen op uw begrip hiervoor.

Rapporten één week later
Als gevolg van de brand zijn we gegevens kwijtgeraakt. Over een aantal gegevens hebben we nog niet de beschikking, omdat ze nog niet terug zijn van het drogen/de schoonmaak. De rapporten worden niet meegegeven op 21 juni, maar op 28 juni. Indien er aanleiding voor is, zal de leerkracht vooraf met u contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Standpunt directie en team
Nu de eerste hectiek voorbij is houden ook directie en team zich bezig met de verdere toekomst van onze school. Een eerste peiling onder de teamleden liet zien dat een overgrote meerderheid een voorkeur heeft voor terugkeer naar een herbouwde en gerenoveerde school aan de Reigerlaan. In gesprekken met bestuur, medezeggenschapsraad en groepsouders heeft de directie aangegeven zo snel mogelijk weer met de school in het voedingsgebied te willen zitten. Daarnaast is de directie van mening dat snel moet worden onderzocht of na de brand de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat het bestuursbesluit van juni 2002 heroverwogen dient te worden. Het is onjuist om te veronderstellen dat de directie hierin verdeeld is. Er is een nieuwe situatie ontstaan. Als directie zullen we er alles aan doen om alle positieve krachten binnen alle geledingen van de Reigerlaan bij elkaar te brengen, te houden en te richten op een rijke toekomst voor een sterke school, die het vertrouwen van ouders meer dan waard is. In deze moeilijke periode hebben we elkaar meer dan ooit nodig. We zullen er sterker uitkomen!
Voor alle duidelijkheid: het schoolbestuur heeft destijds na zorgvuldige afwegingen het besluit genomen om voor onze school in te zetten op vervangende nieuwbouw elders in het voedingsgebied. Wij spreken het vertrouwen uit in ons bestuur dat met inachtneming van de gevoelens en opvattingen die er over de toekomst van onze school bestaan een zorgvuldige besluitvorming tot stand zal komen. Wij zullen er ook naar streven u zo goed mogelijk bij dit proces te betrekken en u over de ontwikkelingen te informeren.

[terug]


Extra Reigerbulletin naar aanleiding van de schoolbrand op 21-05-2002 nr 5

Vrijdag 31 mei 2002

Beste ouders,

Dit extra Reigerbulletin verschijnt in plaats van het reguliere nummer 18.Naar verwachting zullen we volgende week nog éénmaal met een extra bulletin komen, waarna u weer kunt rekenen op de in de kalender aangekondigde Reigerbulletins.

Vandaag nog geen schoolkrant
Omdat we pas donderdagmiddag konden beschikken over onze papiervoorraad, was het niet mogelijk om de schoolkrant tijdig af te drukken. Volgende week kunt u de krant tegemoet zien.

Hoe gaat het met juf José?
Nu juf José al enige tijd met verlof is, vraagt u zich misschien af hoe het met haar gaat. We hebben regelmatig contact en het gaat best goed met haar. Het zou niet verstandig zijn om haar terugkeer te forceren en daarom is besloten dat ze voor de vakantie niet meer voor de klas komt. We rekenen er samen op dat ze wel weer begint in het nieuwe schooljaar. De komende tijd zal ze zo nu en dan wel op school komen om contact te houden. De ouders van groep 4a zullen nog nader geïnformeerd worden.

Verwijdering glaswol
Op woensdag 5 juni komt het bedrijf "Fideel" op de zolder boven de gymzaal aan de Geraniumstraat glaswol verwijderen. Lang geleden is het daar tijdens isolatiewerkzaamheden onbedoeld terecht gekomen. Men ontdekte het toen de verlichting in de gymzaal werd aangepast. Hoewel aan de verwijdering geen risico's zijn verbonden kunnen de werkzaamheden wel onrust oproepen. Die dag worden er in de gymzaal géén gymlessen gegeven en de kinderen zullen in de klassen geïnformeerd worden over de aard van de werkzaamheden.

Brabants Orkest
Ook het Brabants Orkest leeft met de kinderen van onze school mee. Zij stellen gratis toegangskaarten beschikbaar voor alle kinderen van 8 jaar en ouder met hun ouders om een uitvoering bij te wonen op zondag 9 juni. Bij dit Reigerbulletin treft u een brief aan waarmee u de kaartjes kunt afhalen. De school waardeert dit gebaar zeer en beveelt deze uitvoering, die speciaal voor kinderen bedoeld is, van harte bij u aan.

Open ochtend
Het inloopuurtje op woensdag 29 mei is zeer druk bezocht. Ruim honderd ouders maakten van de gelegenheid gebruik om op onze nieuwe school te komen kijken. Voor het team was het goed om die grote betrokkenheid te ervaren.

Overleg bestuur, medezeggenschapsraad, team
Op woensdag 29 mei vergaderden enkele bestuursleden met de mr en het team over de toekomst van de Reigerlaan. Natuurlijk wed kort stil gestaan bij de huidige situatie, maar het gesprek ging hoofdzakelijk over de toekomst. Voor het standpunt van het bestuur verwijzen wij u graag naar het onderstaande stukje. Het team zal zich op korte termijn uitspreken over haar toekomstverwachting met betrekking tot de huisvesting van onze school.


Reactie van het bestuur

Aan de ouders van de Nutsbasisschool Reigerlaan

Een brand in het schoolgebouw is een gebeurtenis die een school diep raakt. Dan is nog eens duidelijk voelbaar dat een school meer is dan een gebouw of instituut waar onderwijs wordt gegeven. Na een brand is er niet alleen een beschadigd gebouw, maar ook de school als leer- en leefgemeenschap wordt diep getroffen. Dinsdag 21 mei hebben we de verslagenheid van het team, de ouders en hun kinderen gezien, maar ook mogen ervaren hoe onmiddellijk daarna heel veel mensen zich ingezet hebben om zo snel mogelijk het onderwijs weer verder te laten gaan. Door de geweldige inzet van directie en team, de hulp van heel veel ouders, de daadkrachtige medewerking van de medewerkers van de gemeentelijke afdeling Onderwijs en Educatie en enkele medewerkers van SALTO, kon het onderwijs afgelopen maandag op de Begoniastraat / Geraniumstraat hervat worden. Graag willen wij onze waardering en heel veel dank uitspreken voor iedereen die hieraan bijdroeg. Dit geldt nadrukkelijk ook de ouders. Van de leden van het schoolteam hebben wij begrepen hoe uw daadwerkelijke hulp, maar ook uw warme woorden en attenties hen gesteund hebben en nog steeds steunen.
Nu het onderwijs weer voortgang vindt, moet ook gekeken worden naar de toekomst en de vraag hoe nu verder. Een vraag die u als ouders bezig houdt en die niet eenvoudig te beantwoorden is. Een vraag ook die niet alleen door het SALTO-bestuur beantwoord kan worden, maar waar de gemeente Eindhoven uiteindelijk de doorslaggevende stem in heeft. Vorige week donderdag heeft het SALTO-bestuur in zijn vergadering waar ook de schooldirectie bij aanwezig was, hierover gesproken. Ook in de vergadering van het College van B&W afgelopen dinsdag is deze vraag onderwerp van gesprek geweest. De standpunten van het College en het SALTO-bestuur komen sterk met elkaar overeen: het is wenselijk om ten aanzien van het schoolgebouw Reigerlaan te onderzoeken of het standpunt uit 2000 (het besluit om te streven naar vervangende nieuwbouw elders in het voedingsgebied) gezien de nu ontstane situatie dient te worden heroverwogen. Inmiddels heeft de wethouder van onderwijs, mevrouw Mittendorff, aan de directeur van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling de opdracht gegeven een dergelijk onderzoek te laten verrichten.
De komende tijd zal benut moeten worden om zorgvuldig te onderzoeken wat voor de toekomst de beste keus is. Daarbij zullen de afwegingen die eerder leidden tot de optie om naar vervangende nieuwbouw te streven aan de orde kunnen komen, maar ook de vraag of de huidige situatie rond het gebouw wellicht nieuwe mogelijkheden biedt. Vooral ook zal daarbij de vraag spelen hoe de school zo snel mogelijk terug kan keren in haar voedingsgebied, wat een uitdrukkelijke wens van het bestuur is. Om tot een goed besluit te kunnen komen zal een aantal zaken zorgvuldig in kaart gebracht moeten worden en er zal intensief overleg nodig zijn tussen een aantal instanties en groeperingen die in de besluitvorming een rol spelen. We denken hierbij aan het overleg tussen en de standpuntbepaling van de gemeente Eindhoven en het SALTO-bestuur, maar ook aan het overleg van het bestuur met de directie van de school en de medezeggenschapsraad.
Op dit moment is het onmogelijk en onwenselijk door het doen van uitspraken vooruit te lopen op de resultaten van het onderzoek en de verdere besluitvorming. Zelfs van de tijd die nodig zal zijn om een aantal noodzakelijke gegevens goed in beeld te brengen is nog geen aanduiding te geven. Wel willen we toezeggen dat we alles in het werk zullen stellen om zoveel mogelijk snelheid te maken, zonder dat dit afbreuk doet aan de zorgvuldigheid die nodig is. Onze eerste stap hierin zal een gesprek zijn over de onstane situatie met de wethouder van onderwijs, waartoe het SALTO-bestuur inmiddels het initiatief heeft genomen.
Afgelopen woensdag hebben we constructief gesproken met de medezeggenschapsraad, die ons nadrukkelijk uw zorgen als ouders heeft overgebracht. Aan de raad hebben wij bovenstaande werkwijze nader toegelicht en we hebben de afspraak gemaakt dat we met elkaar periodiek zullen spreken over de voortgang van het onderzoek. Op momenten dat er meer duidelijkheid komt, zullen we ook de ouders nader informeren.

Met vriendelijke groet,
Namens het SALTO-bestuur,

E.J.J.M. Teuben-van Grimbergen, voorzitter


Reactie van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad

Beste ouders en verzorgers,

De afgelopen week hebben velen van u ons gebeld of aangesproken op het schoolplein met vragen over de toekomst van de school. Op dit moment kunnen wij u daar nog niet zoveel over vertellen behalve dat we veel gesprekken hebben gehad onder andere met de directie, het bestuur van SALTO, de Stichting Behoud de Reiger en de Buurtvereniging. Het definitieve besluit zal nog enige tijd (hoelang is op dit moment echt nog niet te zeggen) op zich laten wachten omdat er nog heel wat problemen opgelost moeten worden. Zo is bijvoorbeeld nog onbekend hoeveel en onder welke voorwaarden door de brandverzekering zal worden uitgekeerd. Belangrijk voor u is te weten dat alle gesprekken op een constructieve wijze en in een goede sfeer zijn verlopen. Omdat u allen zo sterk meeleeft zullen we u de komende tijd regelmatig laten weten hoe de stand van zaken is.

Sommigen van u hadden vragen over het standpunt van de MR ten aanzien van de school. Laat hierover geen twijfel bestaan: de MR (oudergeleding) is van mening dat de kinderen terug moeten naar de school in de Reigerlaan. Kort en krachtig, meer is daarover ook niet te melden. Alleen zijn we er met het innemen van dit standpunt nog niet. Dat zal om te beginnen gedeeld moeten worden met de betrokken instanties die in de komende periode moeten beslissen: het bestuur van SALTO en de gemeentelijke overheid.
Tal van ook door u aangedragen argumenten spelen daarbij een rol. Meest in het oog springt daarbij de sociaal bindende betekenis die de school heeft voor de wijk. Andere argumenten die wij gehoord hebben, maar hier niet allemaal zullen herhalen, komen voort uit meer emotionele overwegingen zoals binding met het gebouw, overwegingen die praktisch van aard zijn en onderwijskundige ideeën. Dat voor de ene beslisser het ene argument zwaarder zal wegen dan het andere spreekt daarbij voor zich.

Complicerende factor in de discussie is het in 2000 genomen bestuursbesluit om elders in het voedingsgebied (mogelijk in een aanpalende wijk), vervangende nieuwbouw te plegen. De kosten voor nieuwbouw elders zouden namelijk niet opwegen tegen de kosten van een ingrijpende renovatie waarmee onze school er "weer 30 jaar tegen kan". Het toen nieuw te vormen SALTO (uit NUT en COBSO) ontbrak het aan financiële middelen om deze "verbouwing" te bekostigen en met de Gemeente Eindhoven zijn toen de afspraken gemaakt over vervangende nieuwbouw elders.

Inmiddels heeft de school de status van Rijksmonument gekregen en is er door de brand aanzienlijke schade ontstaan. Dat plaatst een en ander in een geheel ander daglicht vindt de MR. Op de eerste plaats hebben we inmiddels te maken gekregen met wetgeving op het gebied van Rijksmonumenten maar ook denken wij dat er door verzekeringsgeld financiële rek gaat ontstaan, waarmee het argument van toen in de toekomst mogelijk van tafel is. Zeker weten doen we alles nog niet. Zaken zijn in onderzoek, de expert zal zich moeten uitspreken, en dan nog bestaat de kans dat "het dak gerepareerd wordt en de rekening naar de maatschappij gaat".

De MR is op dit moment in overleg met het bestuur van SALTO (u heeft dat elders in dit bulletin kunnen lezen) en heeft ook de personeelsgeleding gevraagd om aan te geven hoe zij "er in zitten". Over dat overleg kan gemeld worden dat het constructief verloopt, dat partijen zich realiseren elkaar nodig te hebben, maar vooral ook inzien dat de kaarten mogelijk anders zijn komen te liggen door de recente ontwikkelingen.
Wij dringen daarbij met klem aan op snelle besluitvorming omdat een te lange onzekerheid niet alleen ten koste van het onderwijs gaat maar ook ten koste van de wijk, die het al die tijd zonder school moet stellen.
Wij zullen u over het verdere verloop op de hoogte houden en waar nodig ook een beroep op u doen om bijvoorbeeld specifieke deskundigheid. Tenslotte willen we u dringend vragen al uw initiatieven zowel individueel als in groepsvorm gericht op behoud van de Reigerschool (vooraf) aan ons te melden. De bij de huisvesting betrokken partijen hebben laten weten bij voorkeur alleen met de MR te willen overleggen. Coördinatie van acties zowel naar de pers als naar de gemeente is wezenlijk om onnodige verwarring of, erger, irritatie te voorkomen.

Tot slot spreekt de MR hier nogmaals haar bijzondere waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van directie en alle leerkrachten, groepsouders, ouders, leerlingen, wijkbewoners, stichtingsleden, SALTO, betrokken gemeenteambtenaren en alle anderen die hier mogelijk vergeten worden maar met vereende krachten de voortzetting van onze school op een andere locatie hebben weten te realiseren. Fantastisch!

Een vacature!

Helaas, Marian van Engelenburg heeft ons verlaten en dat betekent dat er voor de oudergeleding een vacature is. Wij zoeken dus kandidaten voor de functie van MR lid. De betrokkene zal affiniteit moeten hebben met het penningmeesterschap, met de regelmaat van de klok een dinsdagavond moeten missen, maar bovenal ook "signalen van het speelplein" kunnen opvangen en vertalen naar onderwerpen die binnen de MR of met de directie of het bestuur besproken moeten worden. Verder is een eis dat het nieuwe lid ouder of verzorg(st)er is van een "Reigertje", maar dat spreekt voor zich. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken bij een van de leden van de oudergeleding MR, maar het makkelijkt is het om naam en telefoon schriftelijk door te geven aan de secretaris, Hanneke van Dommelen, moeder van Lieke uit 2a (de klas van Annemieke en Lia)

Afhankelijk van de belangstelling zullen wij met de kandidaten afspraken maken over eventuele verkiezingen.

Vriendelijke groet van

Hanneke van Dommelen, Roelof Kleppe en Wim Brouwer

[terug]


Extra Reigerbulletin naar aanleiding van de schoolbrand op 21-05-2002 nr 4

Woensdag 29 mei 2002

Beste ouders
In dit Reigerbulletin praten we u weer bij over de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van onze school. U treft ook weer een aantal afspraken aan. Wij vragen u begrip voor het feit dat we voortdurend afspraken en regels bijstellen. Onze ervaring tot nu toe is overigens dat ouders zeer goed kennis nemen van de informatie in de extra Reigerbulletins. Uw medewerking wordt door het team buitengewoon op prijs gesteld. Het belang en de veiligheid van uw kinderen staat voor ons steeds centraal. We hopen dat uw kind(eren) inmiddels een beetje gewend is (zijn) aan de veranderde situatie. Mochten u dingen opvallen in het gedrag van uw kind neemt u dan alstublieft contact met ons op, zodat wij daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.

Informatie nalezen
Het verdient aanbeveling om de Extra Reigerbulletins nog even te bewaren, zodat u een compleet beeld houdt van alle ontwikkelingen en afspraken. Uiteraard kunt u een en ander ook nog eens nalezen op onze website www.reigerlaan.dse.nl die zo goed wordt bijgehouden door Gert-Jan Harks.

Vragen over de toekomst
Nu we over de eerste schrik heen zijn en het normale schoolleven zicht heeft hersteld, komen ook bij ouders in toenemende mate vragen op met betrekking tot de toekomst van onze school.
Er heeft al een eerste gedachtenwisseling hierover plaatsgevonden tussen directie en bestuur en vanavond vergadert de medezeggenschapsraad met het team en enkele bestuursleden. U mag er op rekenen dat u voortdurend op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Voor dit moment gaan we er van uit dat we geruimte tijd geen gebuik kunnen maken van het gebouw aan de Reigerlaan. De tijdelijke locatie aan de Geraniumstraat is tenminste tot februari 2003 voor ons beschikbaar. Voor de brand was er al een procedure opgestart voor het plaatsen van vier noodlokalen op de locatie Reigerlaan. Deze zijn aangevraagd in twee afzonderlijke procedures. Twee lokalen op de bestaande lokalen, welke bij plaatsing al voorzien zijn van een versterkt fundament, en twee lokalen aan de zijde van de Fazantlaan. Bij plaatsing van vier lokalen komen de groepen 2a, 3a en 3b komend schooljaar terug naar de Reigerlaan. Bij plaatsing van twee lokalen komt alleen groep 2a terug. Als er in augustus geen extra noodlokalen zijn bijgekomen blijft de verdeling van de groepen zoals die er nu is en zal groep 8b gehuisvest worden in het gebouw aan de Geraniumstraat.

Veiligheid in het gebouw
In de locatie Geraniumstraat wordt hard gewerkt aan voorzieningen in het kader van de brandveiligheid en het verlenen van een gebruiksvergunning. De overlast die deze werkzaamheden met zich meebrengen, nemen we maar voor lief. Overigens heeft de brandweer verklaard dat het verantwoord is om het gebouw reeds in gebruik te nemen.

Veiligheid tijdens het vervoer met de bus
Reeds vanaf het begin houden de kinderen zich voortreffelijk aan de regels en afspraken met betrekking tot het busvervoer. Van de zijde van de ouders krijgen we ook veel medewerking.
Voor alle duidelijkheid nog even dit:

Einde schooltijd
Tot 15.00 uur is de leerkracht van uw kind verantwoordelijk voor uw kind. De kinderen gaan ook samen met de leerkracht naar de bus. De kinderen die met de fiets naar de Geraniumstraat komen en de kinderen die daar door hun ouders worden opgehaald mogen echt pas om drie uur weg. Indien nodig waxhten ze daar even bij de kinderen die worden opgehaald voor de buitenschoolse opvang.

Toezicht op het schoolplein
Er is een rooster van toezicht gemaakt voor de pauzes op het plein. Inmiddels hebben we een tweede speelplaats in gebruik genomen, waardoor het veel minder druk en dus overzichtelijker is.

Fietsen
Iedereen die op de fiets naar de Reigerlaan komt dient de fiets te stallen in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Meefietsende ouders laten hun fiets even staan aan de Eksterlaan.

Kinderen die op de fiets naar de Geraniumstraat komen zetten daar ook hun fiets in de stalling. Bij het verlaten van de school aan het eide van de schooltijd wachten deze kinderen tot het drie uur is bij de kinderen die wachten op de taxi's van de buitenschoolse opvang. Zij krijgen van Mhr. Peter het signaal dat ze mogen vertekken.

[terug]


Extra Reigerbulletin naar aanleiding van de schoolbrand op 21-05-2002 nr 3

Maandag 27 mei 2002

Beste ouders en kinderen

Als u dit extra Reigerbulletin ontvangt hebben we onze eerste dag in het nieuwe gebouw er al op zitten en het was heel gezellig!

De eerste dag in het nieuwe gebouw
Na de eerste spanning toch vooral vrolijke gezichten bij kinderen en leerkrachten. We gaan met vertrouwen de toekomst in.
Vandaag stond vooral in het teken van verkenning van het gebouw en natuurlijk wennen aan de nieuwe lokalen. Bij binnenkomst kregen alle kinderen op feestelijke wijze een potlood en een vulpen aangereikt. Klaar voor de start!

Het busvervoer
We willen graag alle ouders bedanken voor het snel inleveren van de strookjes voor deelname aan het busvervoer. In deze eerste week gaan de groepsleerkrachten met hun eigen groep met de bus heen en terug. De afspraken voor de kinderen zijn helder en eenvoudig. Verzamelen bij de eigen groepsleerkracht en op teken instappen en gaan zitten op de aangewezen plaats. Een werkgroep van het team werkt aan een definitieve opzet, waarbij u moet denken aan: begeleiding door ouders, aansluiting bij schooltijden van de locatie Reigerlaan, het vervoer naar het zwembad en de buitenschoolse opvang. U krijgt hierover nog nader bericht.

Het onderwijsprogramma in het nieuwe gebouw
Er is door de brand veel lesmateriaal verloren gegaan. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Pas als de experts daarover uitspraken hebben gedaan kan er nieuw methodisch materiaal worden aangeschaft. Omdat we toch onderwijs moeten geven is er voor iedere groep een noodpakket aangeschaft. Daarnaast hebben collega's zich gewend tot andere scholen om voor de korte termijn te kunnen beschikken over werkmateriaal van de verschillende methodes.

Kennismaking van ouders met het gebouw
Wij nodigen u uit om op woensdag 29 mei van 10.30-11.30 vrij rond te lopen om kennis te maken met de nieuwe locatie. De kinderen werken die dag in de groepen met een aangepast programma.
Bij aankomst ontvangt u een plattegrondje en richtlijnen voor het rondlopen.

Overblijven
Zoals u weet blijven deze week alle kinderen over. Over het overblijven wordt u nog deze week geïnformeerd.

Aanwezigheid directie locatie Reigerlaan
De directie is ook meeverhuisd naar het gebouw aan de Geraniumstraat. Om het contact met de ouders op de locatie Reigerlaan te onderhouden, zal Ad iedere dinsdag de gehele dag daar aanwezig zijn. Het spreekuur blijft in principe dus voor beide locaties gehandhaafd op dinsdag. Indien nodig of gewenst kan er natuurlijk ook op een andere dag een afspraak worden gemaakt.

Buitenschoolse opvang
De kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang worden op die dagen opgehaald op de locatie waar ze les krijgen.

Twee locaties-twee telefoonnummers
Voor onbepaalde tijd spreken we over twee locaties van onze school.
Locatie Reigerlaan met telefoonnummer 040-2455740 en
Locatie Geraniumstraat met telefoonnummer 040-2433949

Op de locatie Reigerlaan krijgen de kinderen van de groepen 1a, 1b, 2b en 2c les.
Op de locatie Geraniumstraat de groepen 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b en 8

Ziekmeldingen vóór half negen op de locatie waar uw kind leskrijgt a.u.b.

Afmeldingen voor de buitenschoolse opvang op de Reigerlaan bij de leerkracht en op de Geraniumstraat bij Mhr. Peter van Alem.

Aanwezigheid directie op locatie Reigerlaan
Iedere dinsdag is Ad de gehele dag aanwezig op de Reigerlaan. 's Morgens van 08.30 tot 09.30 is er het vertrouwde spreekuur. Op de locatie Geraniumstraat is er op dezelfde tijd spreekuur bij Lia.
Lia is iedere woensdag aanwezig op de Reigerlaan

Interne begeleiding
Marijke zal de komende tijd iedere maandagochtend aanwezig zijn in het kader van interne begeleiding. Ze kan klassen bezoeken, afspraken maken met ouders, kinderen testen enz.

Facilitaire dienstverlening
Peter van Alem zal iedere donderdagmiddag aanwezig zijn op de locatie Reigerlaan.

Aangeboden hulp
Van heel veel ouders krijgen we hulp aangeboden. De coördinatie van helpende handen ligt bij de groepsouders. Zij maken hierover afspraken met het team. Bij het aanbod van materialen en spullen voor de inrichting maken we even pas op de plaats. Op dit moment is nog niet duidelijk wat we aan schade kunnen claimen bij de verzekering. We willen voorkomen dat we binnen de kortste keren het overzicht kwijt raken van wat we in huis hebben. Daarom nogmaals ons verzoek aan u om uw aanbod even op te schrijven en aan de groepsleerkracht van uw kind (mee) te geven.

[terug]


Extra Reigerbulletin naar aanleiding van de schoolbrand op 21-05-2002 nr 2

Eindhoven, 22 mei 2002

Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Nieuw adres
Graag brengen wij u via dit extra bulletin op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zoals we u al eerder lieten weten gaan de groepen die gebruik maakten van het hoofdgebouw met ingang van maandag naar het gebouw van de voormalige mavo 'De Roosten' op de hoek van de Begoniastraat en de Geraniumstraat. Het postadres van de tijdelijke locatie is Geraniumstraat 4 en we behouden het oude vertrouwde telefoonnummer 3433949. Totdat de aansluiting gerealiseerd is, blijft de school telefoon doorgeschakeld op de mobiele telefoon van Mhr. Ad.

Nog even iets over de toedracht
De brand in het schoolgebouw is vermoedelijk ontstaan op de toneelzolder. De brand werd bij de brandweer gemeld op dinsdagochtend om 03.06 uur. Om 3.24 kwam er een melding bij het beveiligingsbedrijf binnen, waardoor de schoolleiding gealarmeerd werd. Het sein 'brand meester' werd gegeven om plm 06.30 uur.
De brand kon zich op de zolderverdieping zo snel verspreiden door de open ruimte tussen de plafonds en de nok van het dak en omdat aanvankelijk het blussen bemoeilijkt werd omdat er geen openingen waren.
Naar de oorzaak is een onderzoek ingesteld door de technische recherche. Over hun bevindigen en conclusies is nog niets bekend.

Slachtofferhulp
Gisteren was een groot deel van de dag iemand van slachtofferhulp aanwezig. Mocht het zijn dat u hierop alsnog een beroep wil doen voor het helpen bij de verwerking door uw kind, dan kunt u daarover contact opnemen met de directie.

Het busvervoer
Het vervoer van de kinderen naar de nieuwe locatie wordt verzorgd door een busonderneming onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De school rekent het tot haar taak om dagelijks voor voldoende begeleiding te zorgen. Wellicht zal daarvoor een beroep op ouders worden gedaan. Er zal worden gezorgd voor een goede afstemming met de buitenschoolse opvang. Voor aanstaande maandag vragen wij u om uw kinderen om kwart over acht af te zetten aan de Reigerlaan, waar ze zich melden en opstellen bij hun groepsleerkracht. Aan het eind van de schooldag zullen de kinderen daar ook weer worden afgezet om 15.15 uur. In het volgende extra bulletin zal de definitieve regeling van het busvervoer worden medegedeeld.
De ouders die hun kinderen zelf brengen en ophalen wordt verzocht hun kind(eren) tijdig af te zetten (08.30 uur) en op te halen (15.00 uur) aan de Geraniumstraat. Het verdient aanbeveling om daarbij gebruik te maken van het parkeerplein voor de nabijgelegen kerk.

Groepsouders
We willen de groepsouders graag zoveel mogelijk inschakelen om u op de hoogte te houden. Zij hebben wat dat betreft al voortreffelijk werk verricht door alle ouders op te bellen en door mee te helpen met het bezorgen van brieven. We nodigen de groepsouders uit om met ons van gedachten te wisselen over een en ander op maandag 27 mei van 13.30 uur tot 14.30 uur op de locatie Insulindelaan 113, adviesbureau Tielemans. U kunt weer op tijd terug op de Reigerlaan zijn om uw kind op te halen.

Eigendommen van kinderen
Mogelijk zijn er eigendommen van uw kind(eren) verloren gegaan bij de brand. Volgens onze informatie kunt u dit declareren bij uw eigen inboedelverzekering, mocht dat problemen geven, neemt u dan contact op met de directie. We vragen u wel om daar even mee te wachten tot we een overzicht hebben van de spullen die terecht zijn.

Overleg met het bestuur
In de loop van dinsdag zijn de eerste gesprekken met het bestuur geweest. Diverse bestuursleden hebben blijk gegeven van hun betrokkenheid bij de school. Op donderdagavond is het bestuur in vergadering bijeen. Ad is daarbij aanwezig. Er zal van gedachten worden gewisseld over het beleid op de korte en lange termijn, met betrekking tot de huisvesting.

Ouderavond
Het is onze bedoeling om in overleg met de medezeggenschapsraad op zeer korte termijn een ouderavond te beleggen om u te informeren over de stand van zaken en de plannen voor de toekomst.

Op korte termijn
Onze eerste zorg is op dit moment om er voor te zorgen dat de kinderen weer in een normaal ritme kunnen komen om daarna het onderwijsproces weer goed op te pakken. Momenteel zijn alle inspanningen er op gericht om de nieuwe lokatie te voorzien van meubilair en leermiddelen.

Suggesties, vragen en ideeën
Talloze ouders hebben ons al hulp aangeboden of goede suggesties gegeven om praktische problemen op te lossen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u al uw vragen ideeën, opmerkingen of hulpaanbod even op een briefje wil schrijven voorzien van uw naam en telefoonnummer en dat doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. Wij zijn dan beter in staat om er op de juiste wijze op te reageren of ons voordeel mee te doen. En schroomt u vooral niet om ons te laten horen hoe u over de situatie denkt en hoe volgens u zaken verbeterd kunnen worden.

Het overblijven
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat alle kinderen volgende week overblijven. Moch dit voor u op onoverkomelijke bezwaren stuiten, neemt u dan a.u.b. contact op met de overblijfcommissie. Nadere informatie volgt nog.

Extra Reigerbulletins
Voorlopig gaan we door met het uitgeven van dit extra reigerbulletin om u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Voor informatie kunt u ook onze website raadplegen:
www.reigerlaan.dse.nl

[terug]


Extra Reigerbulletin naar aanleiding van de schoolbrand op 21-05-2002 nr 1

Eindhoven, 21 mei 2002

Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Net als u, zijn wij erg geschrokken van de brand op onze school. Nadat we van de eerste schrik zijn bekomen, zijn we meteen aan de slag gegaan om een aantal praktische zaken te regelen.
Door middel van deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken zoals die nu bij ons bekend is.
We vinden het belangrijk dat wij zo snel mogelijk per groep, kinderen en leerkrachten, bij elkaar komen, om onze gevoelens met elkaar te delen. Daarom is er voor iedere groep een tijd en ruimte gereserveerd, in de dependence van de Reigerlaan, om dit te realiseren.

Woensdag 22 mei 8.30 uur tot 9.00 uur
Groep 1a in het lokaal van 1a
Groep 1b in het lokaal van 1b
Groep 2c in het lokaal van 2c
Groep 2b in het lokaal van 2b

Woensdag 22 mei 9.15 uur tot 9.45 uur
Groep 2a in het lokaal van 1a
Groep 3a in het lokaal van 1b
Groep 3b in het lokaal van 2c
Groep 4a in het lokaal van 2b

Woensdag 22 mei 10.00 uur tot 10.30 uur
Groep 4b in het lokaal van 1a
Groep 5a in het lokaal van 1b
Groep 5b in het lokaal van 2c
Groep 6a in het lokaal van 2b

Woensdag 22 mei 10.45 uur tot 11.15 uur
Groep 6b in het lokaal van 1a
Groep 7a in het lokaal van 1b
Groep 7b in het lokaal van 2c
Groep 8 in het lokaal van 2b

Donderdag en vrijdag zijn alle kinderen vrij.

Hedenochtend heeft de directie overleg gehad met het schoolbestuur en medewerkers van de gemeente. Ons uitgangspunt daarbij was om de school zoveel mogelijk als gemeenschap bij elkaar te houden. De verschillende opties voor tijdelijke huisvesting zijn vervolgens besproken. Het plaatsen van noodunits zou teveel tijd vergen als gevolg van procedures en beschikbaarheid van units op korte termijn. Verspreid over verschillende locaties in de stad achten we niet wenselijk. De keuze is gevallen op een schoolgebouw dat snel door ons in gebruik te nemen is.
Maandag zullen we starten op twee lokaties. De dependence (groep 1a, 1b, 2b, 2c) blijven in hun eigen lokaal. De overige groepen krijgen tijdelijke huisvesting in een grotendeels leegstaand schoolgebouw aan de Begoniastraat / Geraniumstraat.
Over het dagelijkse (gratis) vervoer naar deze lokatie, wordt morgen een vervolgbulletin meegegeven aan uw kind.

De komende dagen zal het team gebruiken om een start op maandag mogelijk te maken. Voor de professionele hulp die daarbij nodig is, wordt gezorgd.
Tot slot willen wij u natuurlijk bedanken voor alle hartverwarmende reacties en aangeboden helpende handen.

Team Nutsschool Reigerlaan

Ps hieronder vragen wij u om aan te geven of u gebruik gaat maken van het vervoer per bus van en naar de Reigerlaan vanaf maandag.

[.....]

[terug]


Reigerbulletin 13, 8/3/2002

Bijwonen weeksluitingen
Uit veiligheidsoverwegingen is eind vorig schooljaar afgesproken dat het aantal groepen dat een weeksluiting bezoekt moet worden verminderd. In het begin van dit schooljaar is er een rooster opgesteld voor het bijwonen van de weeksluitingen. Er zijn ook steeds enkele groepen die niet gaan kijken. Bij de besluitvorming is destijds door het team langdurig stilgestaan bij de vraag of broertjes of zusjes wel mochten gaan kijken als hun groep niet was ingeroosterd. Vanwege het overzicht, de organisatie en de voortgang van het programma in de eigen groep, waar dan steeds kinderen uitgaan, is er voor gekozen om dit niet toe te staan. Regelmatig vragen ouders nu om daar een uitzondering op te maken. Het beleid in deze is, dat we de vastgestelde regeling eerst willen evalueren om daarna eventueel de afspraken bij te stellen. Wij vragen hiervoor uw begrip en we zullen de signalen die we hierover ontvangen hebben zeker in de heroverweging betrekken.

[terug]


Reigerbulletin 10, 25/1/2002

Vier nieuwe lokalen
Op dit moment loopt de procedure die nodig is voor de plaatsing van vier nieuwe tijdelijke lokalen.
Het is de bedoeling om twee lokalen te plaatsen op de twee reeds bestaande en de andere twee lokalen te situeren aan de zijde van de Fazantlaan. We gaan er van uit, dat de lokalen bij de start van het nieuwe schooljaar in gebruik kunnen worden genomen.

[terug]

 pagina versie 2.1, gewijzigd 30/4/2003