Reigerbulletin 20, 16/7/2004

Verkeerscommissie
De verkeerscommissie is bij elkaar geweest en bespreekt op vrijdag 23 juli een pakket met mogelijke maatregelen op het gebied van verkeerseducatie, communicatie en gedragsbeïnvloeding. Na de vakantie hoort u er meer over.

[terug]  


Reigerbulletin 18, 18/6/2004

90-jarig bestaan
Vorige week vierden we de 90-ste verjaardag van onze school.
Dinsdag 8 juni 2004 was een prachtige, zonnige dag. Alle kinderen, meesters en juffen mochten samen op de foto. Het was de start van een aantal activiteiten in het kader van het 90-jarig bestaan van onze school aan de Reigerlaan. Eefje Wevers uit groep 6a had een mooi schilderij van de school gemaakt en bood dat als cadeautje aan de school aan. We zullen er een goed plekje voor zoeken om het in de school op te hangen.
Op woensdag was er een vossenjacht in de buurt, gecombineerd met allerlei activiteiten in en rond school. Iedereen genoot volop. De inzet en betrokkenheid van ouders was hartverwarmend deze dag. Het was een groot succes.
Op donderdag was er nog een voorstelling en natuurlijk genoten we nog wat na.
De voorbereidingsgroep heeft goed werk geleverd en we kijken met plezier terug op de feestelijkheden. Nu op naar de 100!!!

[terug]  


Reigerbulletin 17, 4/6/2004

90-jarig bestaan
Onze school bestaat dit jaar 90 jaar. Hoewel dit geen officieel jubileum is, willen we het niet ongemerkt voorbij laten gaan. Volgende week zijn er op school een aantal activiteiten. U leest er meer over in de bijlage bij dit Reigerbulltin.

Verkeerswerkgroep
Op donderdag 3 juni was de eerste bijeenkomst van de verkeerswerkgroep. Deze bestaat uit ouders van onze school, medewerkers van de gemeente, politie en bureau SOAB. De bedoeling is om de verkeersveiligheid in de omgeving van de school te verbeteren. In de volgende vergadering zullen een aantal maatregelen worden voorgesteld. De gemeente heeft reeds besloten tot het aanbrengen van een, tijdelijke, knip in de Fazantlaan ter hoogte van de Eksterlaan, waardoor doorgaand verkeer door de Fazantlaan niet meer mogelijk is. Deze maatregel zal worden geëvalueerd met alle betrokkenen. Ouders kunnen zelf al een goede bijdrage leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid door kinderen niet met de auto naar school te brengen en als het echt niet anders kan, niet te parkeren of te stoppen in de Eksterlaan of Fazantlaan, maar op een andere plaats in de omgeving van de school en het laatste stukje met de kinderen te lopen. Ook op de fiets en te voet is het goed om een voorbeeld van goed verkeersgedrag te zijn voor de kinderen. In het nieuwe schooljaar komen we zeker met vervolgacties rond dit thema.

[terug]  


Reigerbulletin 12, 19/3/2004

Verkeersplan Villapark
In het Eindhovens Dagblad heeft u kunnen lezen dat de gemeenteraad heeft besloten om het verkeersplan Villapark in uitvoering te gaan nemen. In het plan zijn een aantal maatregelen opgenomen die de verkeersveiligheid rondom onze school moeten verhogen. Het betreft hier vooral maatregelen in de Fazantlaan en in de Reigerlaan. Voor een beschrijving van de maatregelen en de uitvoeringsplanning verwijzen wij u naar de gemeentelijke diensten. Onze school sluit graag aan bij het veiliger maken van de omgeving van onze kinderen. Daarom nemen we ook deel aan een pilot die gestimuleerd wordt door de gemeente en die zich richt op meerdere aspecten van veiligheid, zoals educatie en gedragsbeïnvloeding. Het zou fijn zijn als enkele ouders willen meedoen in de werkgroep. Het betekent gemiddeld een keer in de vier weken een vergadering en meedoen bij de uitvoering van wat onderzoek. Het project wordt begeleid door gemeente, politie en SOAB (een adviesbureau voor woning en leefomgeving). U kunt zich hiervoor opgeven bij Mhr. Ad.

[terug]  


Reigerbulletin 10, 6/2/2004

Groepsgrootte in groepen 1
Regelmatig vragen ouders zich af hoe het komt dat we grote onderbouwgroepen hebben op onze school. Ook wordt dan de vraag gesteld of er niet een groep bij gemaakt kan worden.
De gemiddelde groepsgrootte op onze school is momenteel 24 leerlingen. Met name de groepen 1 zijn veel groter. Deze groepen beginnen klein in september, maar zijn echt vol aan het einde van het schooljaar. Een groep bijmaken kan niet omdat we daar geen leerkracht voor hebben. De formatie is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen. We hebben wel enkele kleine groepen van nog geen 20 leerlingen. De afgelopen jaren hebben meer kinderen de school tussentijds verlaten dan er tussentijds zijn ingestroomd.
Als Saltoschool staan we in principe open voor alle leerlingen die worden aangemeld. Als gevolg van ruimtegebrek kunnen we maar maximaal 64 4-jarigen aannemen. Als we boven dit aantal uitkomen, plaatsen we kinderen op de wachtlijst. Voor een evenwichtige opbouw van onze school hebben we jaarlijks dit aantal leerlingen nodig. We zoeken intern wel naar mogelijkheden om de druk in de groepen 1 iets te verminderen. Als we daar concrete voorstellen voor hebben hoort u dat natuurlijk van ons.

Geslaagde ouderavond
Op dinsdag 03-02-2004 hadden we een zeer geslaagde ouderavond. Er was een grote opkomst en er waren veel nieuwe gezichten. In zijn inleidend woord had de voorzitter van de medezeggenschapsraad, Wim Brouwer, aandacht voor de verkeerssituatie rondom de school, die wellicht op korte termijn verbeterd gaat worden. Verder kondigde hij aan dat drie ouders, na vier jaar "trouwe dienst", de mr. aan het eind van dit schooljaar gaan verlaten. Vanuit de directie werd kort ingegaan op de aanvraag voor de verbetering van de huisvesting van onze school. Er is een aanvraag ingediend voor herstel, renovatie en vervanging van de noodlokalen door een permanente vooziening. De problematiek van vervanging bij afwezigheid van teamleden en de onderwijskundige speerpunten (leefstijl en technisch lezen) van dit moment kwamen kort aan de orde.

[terug]  


Reigerbulletin 8, 9/1/2004

Verhuizing Salto stafbureau
Zoals u weet worden de Saltoscholen ondersteund door een Stafbureau. Dit bureau was ondergebracht bij de gemeente Eindhoven op het Stadhuisplein. Met ingang van 08-01-2004 is dit bureau nu gehuisvest aan de Odysseuslaan.

Kerstmarkt
Zoals u zelf ook vast gemerkt heeft was de kerstmarkt een succes. Het was gezellig, druk en erg sfeervol. De opbrengst was
e 994,76. In de bedankbrief van december hebben we het doel (het schoolplein) al aangegeven.
Graag willen we de ouders van de kerstwerkgroep hartelijk danken voor hun inzet.

[terug]  


Reigerbulletin 3, 3/10/2003

Nationale brandpreventieweek
De week van 6 t/m 10 oktober is ook uitgeroepen tot nationale brandpreventieweek. We zullen daar op school op gepaste wijze aandacht aan besteden.

Oraganisatie bij weeksluitingen
Onze school beschikt inmiddels over een gebruiksvergunning. Daarin is bepaald dat er op de toneelzolder maximaal 150 personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn. Daarom hebben we afspraken gemaakt over het aantal groepen dat per voorstelling mag komen kijken. We komen graag tegemoet aan de wens van vele ouders om broertjes en zusjes te laten kijken, ook als hun groep niet aan de beurt is. Dit wordt bij iedere weeksluiting geregeld. Verder is het van belang om een gelijke verdeling van de ouders te hebben over beide voorstellingen. U kunt dit via uw kind laten weten als zijn/haar groep aan de beurt is. We hopen op uw begrip en medewerking in deze. Het gaat per slot van rekening om de veiligheid van uw kind(eren).

Meubilair
Onlangs heeft de leverancier van het nieuwe meubilair een controle-ronde door de hele school gehouden om te bekijken of de kinderen een passende tafel en stoel hadden. Dit is nu in orde. We hebben ook richtlijnen gekregen voor de toekomst.

[terug]  


Reigerbulletin 2, 19/9/2003

Ontruimingsoefening
Op donderdag 18 september hebben we met de kinderen in het hoofdgebouw een ontruimings-oefening gedaan. Het geheel verliep vlot en zonder problemen. Ook voor de dependances gaan we met de kinderen oefenen om het gebouw in geval van een calamiteit zo snel mogelijk te verlaten.

Gebruiksvergunnig
Er is door de brandweer een gebruiksvergunning verleend voor het hoofdgebouw en de drie dependances. Eén van de voorwaarden is dat op de toneelzolder maximaal 150 personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn. Dit betekent dat we ons moeten beraden over de situatie tijdens de weeksluiting. Op dit moment werken we aan een goede opzet hiervoor. Zolang er in de opzet niets verandert, zorgen we er in ieder geval voor dat het maximale aantal personen niet wordt overschreden. Veiligheid voor de kinderen heeft daarbij de hoogste prioriteit.

[terug]  

pagina versie 2.02, gewijzigd 23/7/2004