Reigerbulletin 10, 3/2/2005

Speelplaats
Al geruime tijd is de staat waarin onze speelplaats verkeert bij veel mensen een doorn in het oog. Ook wij willen daar graag verandering in brengen. Hoewel er geen grote budgetten beschikbaar zijn willen we proberen de speelplaats de komende tijd de aandacht te geven die nodig is. U kunt daarbij denken aan reparatie van klimtoestellen of bestrating en het regelmatig (laten) vegen. Het zou fijn zijn als er een paar ouders zijn die zich opgeven om met elkaar de speelplaats te onderhouden. Er zou een werkgroepje geformeerd kunnen worden. In overleg kan er een plan van aanpak gemaakt worden. Met het voorjaar voor de deur ligt er een mooie uitdaging om er iets van te maken. Voor een eerste actie, het repareren van een speeltoestel, hebben zich al twee enthousiaste ouders gemeld. Als u zich aangesproken voelt kunt u contact opnemen met iemand van de directie. Ook met de kinderen zullen we aandacht besteden aan het schoonmaken en houden van het plein.

[terug]  


Reigerbulletin 9, 21/1/2005

Verkeerscommissie
De verkeerscommissie bedankt iedereen die de enqête met betrekking tot de "knip in de Fazantlaan", heeft ingevuld. Het was niet eenvoudig om er eenduidige conclusies uit te trekken. Er werden wel veel suggesties gedaan ter verbetering van de verkeerssituatie rondom onze school. Met deze suggesties gaat de verkeerscommissie verder aan de slag. Op 25 januari heeft de commissie een evaluatiegesprek met de gemeente. Inmiddels is de knip verwijderd. De gemeente gaat nu evalueren voordat er een definitief besluit wordt genomen. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in deze. Bij dit Reigerbulletin ontvangt u ook een info van de gemeente over het beëindigen van de proefsituatie in de Fazantlaan.

[terug]  


Reigerbulletin 7, 24/12/2004

Mededeling van de verkeerscommissie
Bij dit Reigerbulletin treft u een aparte vragenlijst aan. Wij verzoeken u vriendelijk de vragen te beantwoorden en de ingevulde lijst uiterlijk 16 december mee terug naar school te geven. De verkeerscommissie zal er voor zorgen dat de uitkomsten van deze mini-enquête ter kennis van het gemeentebestuur zullen worden gebracht. Uiteraard informeren wij u via het Reigerbulletin ook over de resultaten. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Doel van de verkeerscommissie Reigerlaan
De verkeersveiligheid in de directe nabijheid van de school is in belangrijke mate een zaak van ouders, leerkrachten en leerlingen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn er in het rapport 'veilig naar school' een flink aantal voorstellen en aanbevelingen gedaan.
De verkeerscommissie heeft als doel: Het initiëren, coördineren en begeleiden van de uitvoering van projecten die dienen tot verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school.
De projecten, die voor een groot deel al zijn omschreven in eerdergenoemd rapport, zijn projecten op het terrein van:
1. Ruimtelijke ordening infrastructuur en inrichting
2. Mobiliteitsgedrag en handhaving
3. Educatie, voorlichting en communicatie
De verkeerscommissie zal in overleg met de school prioriteiten aangeven, projecten inplannen, en de uitvoering organiseren.

[terug]  


Reigerbulletin 6, 26/11/2004

Verkeerscommissie
Op dinsdag 23 november is de verkeerscommissie voor het eerst bij elkaar geweest. De commissie gaat de komende tijd maatregelen uit het rapport "Veilig naar school" uitvoeren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

[terug]  


Reigerbulletin 4, 22/10/2004

Halen en brengen met de auto
We zijn na een paar weken "gewend" aan de veranderingen in de verkeerssituatie rondom onze school. Toch zien we nog steeds gevaarlijke situaties als auto's vanuit de Fazantlaan de Eksterlaan inrijden in de verboden rijrichting. Ook fout parkeren in de Eksterlaan veroorzaakt nog onoverzichtelijke situaties voor de kinderen. Wij verzoeken u vriendelijk om uw auto wat verder van school te parkeren.

[terug]  


Reigerbulletin 2, 24/9/2004

Verkeersveiligheid
Op donderdag 23 september heeft onze school een convenant ondertekend met Politie en gemeente met de intentie de verkeersveiligheid voor de kinderen van onze school te vergroten. Het afgelopen jaar is er door een werkgroep een plan van aanpak opgesteld, dat voorziet in talrijke maatregelen om de verkeerssituatie rondom de school te verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke maatregelen, maar ook om gedragsbeïnvloeding, handhaving, educatie en communicatie. De bedoeling is nu dat de komende tijd de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd. Er is dringend behoefte aan uitbreiding van de verkeerscommissie met enkele ouders. U moet daarbij denken aan één vergadering per plm 6 weken. Tijdens die vergaderingen worden de maatregelen gekozen die uitgevoerd kunnen worden.
De afgelopen weken bent u vooral geconfronteerd met enkele fysieke maatregelen in de omgeving van de school. Vooralsnog moeten we vaststellen dat de situatie er niet veiliger op is geworden. We roepen u op om met de fiets of te voet naar school te komen. Als u met de auto komt vragen wij u de auto niet te parkeren in de directe omgeving van de school. Vooral de situatie op de hoek Eksterlaan-Fazantlaan baart ons zorgen. De knip in de Fazantlaan is van tijdelijke aard en de effecten hiervan zullen met alle betrokkenen worden geëvalueerd.
We komen zeker nog op deze situaties terug. We hopen snel de verkeerscommissie aan u te kunnen voorstellen. U kunt zich opgeven bij Ad Graumans.
[terug]  


Reigerbulletin 1, 10/9/2004

Verkeerssituatie

De afgelopen weken zijn er door de gemeente een aantal maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor de kinderen rondom omze school te verhogen. Deze maatregelen maken deel uit van een verkeersplan voor de gele wijk. In de Fazantlaan wordt nog een 'knip' aangebracht, zodat doorgaand verkeer door deze straat niet meer mogelijk is. Deze maatregel heeft een tijdelijk karakter. We willen deze veranderingen op een speelse manier onder de aandacht van de kinderen brengen op donderdag 16 september. Over de wijze waarop dat gaat gebeuren vindt nog overleg plaats.

[terug]  

pagina versie 2.02, gewijzigd 25/3/2005