Reigerbulletin 18, 30/6/2000

Lokaal groep 6a
Ondanks verwoede inspanningen heeft het er alle schijn van dat de benodigde noodlokalen niet tijdig geplaatst zullen zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Dit heeft alles te maken met de besluitvorming over de toekomst van ons gebouw aan de Reigerlaan. De gemeente wilde pas medewerking verlenen op het moment dat dit duidelijk was. Nu moet de gebruikelijke procedure worden gevolgd. Overigens wordt nog steeds geprobeerd de procedure te versnellen.
Totdat de noodlokalen geplaatst zijn, zal groep 6a les krijgen op de zolder.
Als de noodlokalen er staan, zullen de groepen 6a en 2a daar gebruik van gaan maken, zodat de speelzaal (waar 2a nu gebruik van maakt) weer beschikbaar komt als speellokaal voor de kleuters.

[terug]


Reigerbulletin EXTRA

Ouderavond/Ouderbedankavond
Dinsdag 20 juni is er de laatste algemene ouderavond van dit schooljaar. Naast een korte terugblik op dit schooljaar zullen wij u dan informeren over de stand van zaken met betrekking tot de huisvestingssituatie van onze school en over de personele bezetting voor het komend schooljaar.
[...]

Huisvesting
In het Reigerbulletin van 7 April heeft u kunnen lezen over de commissie "Behoud Reigerlaan" (cBR). Deze commissie is ingesteld naar aanleiding van de discussies op de extra ouderavond van 29 Maart. Op de ledenvergadering van het NUT van 19 April is formeel bekrachtigd dat de cBR is ingesteld door MR Reigerlaan en Nutsbestuur gezamenlijk en daarom ook is samengesteld uit de leden namens de MR Reigerlaan en leden namens het Nutsbestuur.
Inmiddels heeft de commissie onder leiding van Caroline den Beer Poortugael fantastisch werk verricht. Er is door Marx & Steketee architecten een zg modellenstudie verricht, een onderzoek naar de mogelijkheden van renovatie en uitbreiding van de Nutsschool Reigerlaan. De modellenstudie ligt voor belangstellenden ter inzage in de teamkamer.
Eèn van de resultaten van dit onderzoek is een aantal aansprekende en inventieve basis-modellen, gebaseerd waarop uitbreiding van het huidige schoolgebouw gerealiseerd kan worden. Daarnaast is ook de financiële haalbaarheid van het scenario aangetoond. Nog sterker: in het gehanteerde rekenmodel is deze optie 6 tot 8 ton goedkoper dan het nieuwbouwscenario.
Deze resultaten zijn door de cBR bereikt in de onwaarschijnlijk korte tijd van 6 weken!
De resultaten zijn op 22 Mei gepresenteerd aan MR en bestuur. Het bestuur heeft positief gereageerd en heeft beloofd op zeer korte termijn met een concrete reactie te komen richting MR. Wij wachten in spanning.

[terug]


Reigerbulletin 14, 7/4/2000

Huisvesting
Op 29 Maart was er een extra ouderavond met als onderwerp de toekomstige huisvesting van onze school. Het bestuur was aanwezig om een toelichting te geven, vragen te beantwoorden en van gedachten te wisselen. Ook waren de teamleden van onze school uitgenodigd.
Het bestuur had kortgeleden al geschreven dat het een voorkeur heeft voor het behoud van het pand aan de Reigerlaan als basisschool. Echter gezien vanuit een financiële afweging neigt het bestuur nu meer richting een scenario met nieuwbouw elders.
Zoals al eerder in het RB gemeld, hebben de teamgeleding en de oudergeleding van de MR hun voorkeur uitgesproken voor behoud van de locatie Reigerlaan: dat wil zeggen een scenario van grondige tot zelfs zeer drastische renovatie/verbouw van het huidige pand plus de noodzakelijke uitbreiding van het aantal lokalen. Deze voorkeur is gebaseerd op een zorgvuldige peiling onder ouders en teamleden.
Na de discussie op 29 Maart heeft het bestuur zich bereid verklaard om ook het scenario "behoud Reigerlaan" grondig en serieus te onderzoeken. Hiervoor heeft het bestuur de medewerking van de ouders gevraagd. Daaruit is nu een groep ouders ontstaan die samen met het bestuur de mogelijkheden aan de Reigerlaan onderzoekt. Deze samenwerking wordt gecoördineerd door Caroline den Beer Poortugael, telefoon 2817869.

Namens de MR,
Wiep Folkerts

Toevoeging namens de directie:
Voor geïnteresseerde ouders ligt er op school bij Ad een dossier met alle stukken ter inzage.
Op verzoek van het bestuur ontvangt u bij dit Reigerbulletin de notitie "oplossingsvarianten huisvestingsproblematiek Reigerlaan".

[terug]


Reigerbulletin 13, 24/3/2000

Extra ouderavond woensdag 29 maart 20.00-22.00
Het bestuur nodigt alle ouders uit tot het bijwonen van een extra ouderavond op 29 maart. Om 19.45 is de koffie/thee klaar, zodat de vergadering kan beginnen om 20.00 uur.

Het ondewerp van de avond is de huisvesting van onze school. Het bestuur zal een toelichting geven op haar besluit om een voorkeur uit te spreken over de verschillende mogelijkheden voor de toekomst van onze school. Daarnaast stelt het bestuur de ouders in de gelegenheid hierover vragen te stellen. Ook de teamleden zijn voor deze ouderavond uitgenodigd.

Vanwege het belang van dit onderwerp zal het bestuur met vier personen en de algemeen directeur aanwezig zijn om de toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.

Het bestuur hoopt dat veel ouders van de gelegenheid gebruik zullen maken zich uitvoerig te laten informeren over de stand van zaken, het toekomstperspectief en de maatregelen op korte termijn.

[terug]


Reigerbulletin 12, 25/2/2000

Huisvesting
In het Eindhovens Dagblad van dinsdag 22-02-2000 en woensdag 23-02-2000 stond een artikel over onze school. Het is goed om langs deze weg aan u duidelijk te maken dat het initiatief voor het schrijven van deze artikelen niet bij de directie van de school lag. Integendeel zelfs. Directie en team waren onaangenaam verrast door met name het eerste artikel. Het artikel bevat een aantal onjuistheden.
- Er is geen sprake van sloop van het gebouw aan de Reigerlaan
- De bestuurscommissie van de openbare scholen in Eindhoven heeft hier niets mee te maken
- Dhr. H. Nieuwkerk is geen voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Reigerlaan, maar van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en heeft als zodanig geen bemoeienis met ons huisvestingsvraagstuk.

Wat aan de orde is, is het feit dat we een viertal problemen met betrekking tot de huisvesting van onze school moeten oplossen.
1. Er is sprake van achterstallig onderhoud.
2. Het schoonmaakbudget staat in geen verhouding tot de kosten die nodig zijn om het gebouw echt goed schoon te houden.
3. Het gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen die je aan een onderwijsgebouw moet stellen.
4. De school heeft te weinig lokalen.

Deze vraagstukken kunnen het best in onderlinge samenhang worden opgelost en daarom worden op dit moment, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Optie 1 is hierbij: renovatie, updating en uitbreiding van het gebouw aan de Reigerlaan. Optie 2 is vervangende nieuwbouw.
De mogelijkheid dat die nieuwbouw zou moeten plaatsvinden op de huidige locatie is een eigen leven gaan leiden. Dit alles verkeert echter nog in het stadium van onderzoek. Het bestuur heeft wel een voorkeur uitgesproken voor vervangende nieuwbouw.
De publicatie in het ED geeft dan ook een verkeerd beeld van de situatie. Er is geen enkele reden tot ongerustheid. Gelukkig werd een en ander in het tweede artikel in de krant enigszins genuanceerd. Het is wel zaak dat alle betrokkenen, bestuur, ouders, team, directie en gemeente op een open en directe manier met elkaar hierover in gesprek blijven.

[terug]


Reigerbulletin 11, 11/2/2000

Verslag ouderavond 1 februari

Op 1 februari was er een ouderavond in het teken van de huisvesting van onze school. Namens het bestuur van het NUT waren de voorzitter, Paul Hulshof en de secretaris aanwezig. In een inleiding geeft dhr. Hulshof een samenvatting van de stand van zaken gezien vanuit het bestuur:
Het bestuur beseft dat de communicatie met de MR en de ouders onvoldoende is geweest het afgelopen jaar en belooft beterschap. Feit is dat de huidige huisvesting van de school (a) te klein is en dat (b) het achterstallig onderhoud fors is (schattingen lopen uiteen van 0,8 tot 2,3 miljoen gulden).
Het bestuur heeft bij de gemeente twee parallelle aanvragen ingediend: (1) renovatie + uitbreiding van het huidige gebouw; (2) nieuwbouw op huidige terrein. Doel van de parallelle aanvraag is om zoveel mogelijk opties open te houden.
De financiële situatie van het NUT is niet rooskleurig. Het achterstallig onderhoud van de Reigerlaan maakt het niet eenvoudig een goede oplossing te vinden. Het bestuur acht optie (1) "waarschijnlijk financieel niet haalbaar". Het bestuur denkt aan de mogelijkheid op de waarde van het huidige gebouw in te zetten. Dan zou dan betekenen: het huidige gebouw verkopen aan een projectontwikkelaar en een nieuwe school bouwen op het resterende deel van het perceel. Het bestuur heeft een eerste schatting laten doen of dit qua normen voor ruimte mogelijk zou zijn. Het antwoord is dat gezien de geldende normen het niet bij voorbaat onmogelijk geacht moet worden. Het bestuur vindt dit een financieel aantrekkelijk scenario.

Het verleden:
Vraag: Hoe is dat achterstallig onderhoud ontstaan? Wat is er met het geld gebeurd dat voor onderhoud bestemd was?
Antwoord: Het NUT heeft jaarlijks geld ontvangen voor het onderhoud van de negen onder haar ressorterende scholen. Wat er precies met het geld gebeurd is, is niet meer te achterhalen. Financiële verantwoording over de jaren vóór '97 is er niet en zal er ook niet komen. Het huidige bestuur heeft daarvoor dispensatie van de ledenvergadering gekregen. Opgemerkt moet worden dat er nog wel enig geld aan onderhoud besteed is de afgelopen 20 jaar, maar duidelijk te weinig om een oud gebouw op peil te houden.

Vraag: Wie is verantwoordelijk voor het achterstallig onderhoud?
Antwoord: Het NUT.

Vraag: Hoe kan het dat de Floralaan, die geen achterstallig onderhoud heeft, nu wel nieuwbouw krijgt en het bij de Reigerlaan die er veel slechter aan toe is, allemaal zo moeilijk ligt?
Antwoord: Financieel-technisch gezien is het achterstallig onderhoud een grote belemmering, omdat in het geval van nieuwbouw het NUT verplicht is het oude gebouw "bouwkundig op peil" op te leveren.

Alternatieve scenario's:
Vraag: Is er gekeken naar geschikte leegstaande gebouwen elders in de wijk, of gebouwen waar de huidige gebruikers uit onderhandeld kunnen worden?
Antwoord: Daar is naar gekeken, maar er bleek geen geschikte haalbare optie aanwezig.

Vraag: Is sponsoring een optie om meer financiële middelen te krijgen voor een goede oplossing?
Antwoord: commerciële verwevenheid is riskant. Maar neutrale fondsen vormen een serieuze mogelijkheid.

Vraag: Laten we ons richten op een echte oplossing, bv renovatie + uitbreiding huidige gebouw, of nieuwbouw op het gehele huidige terrein, of nieuwbouw op het picusterrein.
Antwoord: dat zijn oplossingen waarvoor het niet gemakkelijk is draagvlak binnen het interbestuurlijk overleg (mei a.s.) te krijgen vanwege de financiële consequenties.

De wensen van de ouders:
In de ouderavond van 12 januari hebben we de wensen van de ouders mbt de huisvesting geformuleerd (zie verslag in RB-10). De uitkomst van 12 januari blijft voor de oudergeleding van de MR het uitgangspunt voor de discussies met het bestuur. Hierbij is een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige huisvesting gelegen in de grootte van de binnen- en buitenruimte van de school (ca 17 groepen!).
Het door het bestuur het eenvoudigst haalbaar geachte scenario (huidig gebouw verkopen + nieuwe school op achterste gedeelte van het perceel) stuit dan ook op grote tegenstand van ouders en MR.
Het bestuur betoogt dat dit wel de snelste oplossing zou zijn. Een meningspeiling onder de aanwezige ouders laat zien dat de aanwezigen een voorstander zijn van snelle besluitvorming maar wel in de richting van een goede oplossing. Er wordt dan ook met klem bij het bestuur op aangedrongen om andere scenario's dan het eenvoudigst haalbare te onderzoeken.
Om 22.30u sluit Kees Hoefnagel de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Wiep Folkerts

Meningen
Onder deze naam bieden we in het Reigerbulletin de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent een belangrijk onderwerp dat op school speelt. De inhoud van de bijdrage valt buiten de verantwoordelijkheid van de directie.

Huisvesting (mijn slot)
Afgelopen dinsdag (1 februari) was de ouderavond geheel gewijd aan de problematiek rond de huisvesting. Tijdens de vergadering heb ik me enorm verbaasd over de richting van de discussie en het denkproces dat zicht blijkbaar bij veel van de aanwezige ouders afspeelt. Wat is de situatie?
Op 12 januari bedenken we een lijst van eisen en wensen. Daarbij wordt het door iedereen belangrijk gevonden te zorgen voor voldoende ruimte binnen en buiten de school, een grote centrale multifunctionele ruimte en nog een aantal wezenlijke zaken (zie vorig Reigerbulletin). Tevens blijkt de meerderheid zeer gehecht te zijn aan specifiek deze locatie. Maar men realiseert zich wel dat het huidige monumentale gebouw te weinig mogelijkheden biedt om omgebouwd te worden tot de school die wij wensen. Dus werd de eerste optie: slopen! Ik was verbijsterd over het gemak waarmee afscheid genomen werd van een mij zo dierbaar gebouw. De redenering dat het gebouw ons mogelijk kon voorzien van belangrijk wisselgeld werd helaas niet gevolgd.
Vervolgens is het NUT-bestuur over dit inzicht geïnformeerd. Zij hebben intussen ook niet stilgezeten en presenteerden ons afgelopen dinsdag hun voorstel. Het blijkt dat met enig passen en meten er nog wel een schoolgebouw bij kan op ons schoolplein. Hoewel hierover (voor de pauze althans) door de vergadering geen uitspraak is gedaan heb ik de indruk dat alle aanwezigen dit een rampscenario vinden. Vervolgens probeert men snel alternatieven te bedenken. Daarbij wordt niet teruggegrepen op het wensenlijstje van drie weken terug, maar wil men alsnog proberen via fondsenwerving middelen te vinden voor (grondige) renovatie van het pand zelf. Nota bene een optie die eerder als min of meer niet-realistisch was afgeschreven. Zelfs bleek een belangrijk deel van de aanwezigen bereid daarvoor het risico te lopen desnoods een jaar langer in en met dit gebouw te blijven zitten.
Tijdens de vergadering werd gevraagd hoe het kan dat de Floralaan wel snel toestemming had voor nieuwbouw, terwijl wij al veel langer met onze huisvesting worstelen. Het formele antwoord was dat wij met achterstallig onderhoud zitten wat een gat slaat in onze begroting. Dat mag waar zijn, maar ik ben er van overtuigd dat de echte reden is dat wij als ouders niet realistische doelen nastreven. En uiteindelijk geconfronteerd zullen worden met voor onze kinderen de slechts denkbare oplossing. Door nu te hoog in te zetten zijn zij uiteindelijk de grote verliezers. Ik overweeg sterk om als straks inderdaad het rampscenario wordt doorgevoerd mijn zoon naar een ander school te brengen. Dit is geen dreigement, maar een illustratie van hoe rampzalig ik het zou vinden als de jongen eerst twee jaar pauzeert in een bouwput en vervolgens een krappe school mag bewonen zonder speelplein. En dat omdat naar mijn mening denktank, ouders, team, schoolleiding en bestuur al minstens een half jaar lang er maar niet in slagen de handen ineen te slaan en hun gezonde verstand te gebruiken. Ik ben boos en bedroefd!

Paul van Loon

[terug]


Reigerbulletin 10, 28/1/2000

Uitnodiging Ouderavond, 1 ferbruari aanvang 20.00 u
Op de ouderavond van dinsdag 1 februari a.s. zal een afvaardiging van het Nutsbestuur aanwezig zijn om met de ouders te praten over de toekomst van onze school (huisvesting, groei). Hierbij zal ook ingegaan worden op de uitkomsten van de ouderavond van 12 januari.
De agenda ziet er dan als volgt uit:

1. Opening + verslag vorige vergadering
2. Mededelingen directie
3. Inleiding door lid van Nutsbestuur
4. Vragen + dialoog

Verslag ouderavond 12 januari
Op 12 januari j.l. heeft er op onze school een ouderavond plaatsgevonden, die geheel in het teken stond van de huisvestingsproblematiek van onze school. Doelstelling van de avond was o.a. een peiling te houden onder ouders welke criteria van belang geacht worden bij het afwegen van verschillende scenario's mbt de toekomstige huisvesting. Alle aanwezige ouders hebben met grote betrokkenheid deelgenomen aan de discussies en hun mening laten horen.

Een heldere uitkomst van de meningspeiling is dat de aanwezige ouders unaniem als eerste, belangrijkste en meest essentiële vereiste voor de schoolhuisvesting noemen de locatie centraal in de wijk, nader gespecificeerd als de huidige locatie of zeer dicht daarbij. Daarnaast wordt ook unaniem grote waarde gehecht aan functionaliteit en klimaat (veilig/hygiënisch) van de toekomstige huisvesting.

Als het gaat om op welke manier deze doelstellingen gerealiseerd zouden moeten worden, zijn de meningen verdeeld. Gevraagd naar een keuze tussen volledige nieuwbouw op huidige locatie of uitgaan van de bestaande bouw, kiest een meerderheid (~60%) voor volledige nieuwbouw. Gevraagd naar het eventueel acceptabel zijn van andere locaties in de wijk in plaats van de huidige locatie, acht een minderheid (~40%) een andere locatie in de wijk acceptabel of zelfs wenselijk.

Daarnaast is de oudervergadering van mening dat de maximale grootte van de school (en daarmee tevens waarschijnlijk de rekenkundig ideale grootte) gesteld moet blijven conform het huidige beleid, nl. op twee parallelgroepen per leerjaar (dwz circa 17 groepen).

De oudergeleding van de MR heeft op grond hiervan een advies aan het bestuur gestuurd, geformuleerd als volgt:
"...........
De oudergeleding van de MR adviseert dan ook aan het bestuur mbt de toekomstige huisvesting van de Nutsschool Reigerlaan een besluit te nemen binnen de volgende randvoorwaarden:
- locatie gelijk aan de huidige locatie of zeer dicht daarbij.
- een veilig en schoon gebouw.
- functioneel binnenoppervlak zowel als buitenoppervlak (speelplaats) minimaal in overeenstemming met de normgetallen voor een school van circa 17 groepen.
- een centrale grote ruimte voor bijeenkomsten van de gehele school; deze ruimte kan dan bijvoorbeeld met schuifwanden opgedeeld worden in kleinere ruimtes voor ander gebruik (multifunctioneel).
- Binnenruimte en voorzieningen in overeenstemming met de ontwikkelingen in onderwijsvisie op onze school."

Wiep Folkerts

[terug]


Reigerbulletin EXTRA

Dit extra Reigerbulletin brengen we uit om u op de hoogte te stellen van de meest recente ontwikkelingen m.b.t. de huisvestingssituatie van onze school.

Huisvesting
In het Reigerbulletin van 3 december hebben we u geïnformeerd over de recente acties van de "brainstormclub" met betrekking tot de huisvesting van onze school. Eén van de acties was het schriftelijk sommeren van het Nutsbestuur tot daden op korte termijn. Deze brief is inmiddels door het bestuur beantwoord. Dit antwoord is niet geheel bevredigend te noemen, maar biedt voldoende aanknopingspunten tot voortzetting van een constructieve dialoog.
Hierin zit een korte termijn en een lange termijn component.
Op korte termijn moet het hoogstnoodzakelijke gedaan worden aan het onderhoud van het huidige gebouw. Daarbij hebben de zaken betreffende veiligheid en hygiëne de allerhoogste prioriteit. Het bestuur geeft aan in de brief zich op dit punt zeer stevig aangesproken te voelen en heeft het vaste voornemen zo snel mogelijk na de kerstvakantie maatregelen op dit gebied te nemen.
Voor de langere termijn moet er een helder plan komen voor de uitbreiding van de huisvesting. Zoals u misschien weet, zijn er drie basis-scenario's aan de orde.
1. Uitbreiden op huidige locatie
2. Huidige locatie behouden + dependence stichten
3. Volledige nieuwbouw
Op de bestuursvergadering van 20 januari a.s. neemt het bestuur hierover een besluit.
De brief van het bestuur aan de "brainstormclub" is besproken in de MR. Daar is besloten dat de oudergeleding van de MR en de teamgeleding van de MR elk een eigen advies zullen uitbrengen aan het bestuur omtrent de meest wenselijk geachte oplossing èn de naar haar mening daarbij geldende randvoorwaarden.
Vóór zijn haar advies uitbrengt wil de MR graag van gedachten wisselen met de ouders over dit onderwerp. Daarom nodigen we u van harte uit voor een:

Extra Ouderavond
"Huisvesting Reigerlaan of ...?"
woensdag 12 januari
20.00-21:30 in de school

Prettige feestdagen,
Wiep Folkerts

[terug]


Reigerbulletin 8, 17/12/1999

Meningen
Onder deze naam bieden we in het Reigerbulletin de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent een belangrijk onderwerp dat op school speelt. De inhoud van de bijdrage valt buiten de verantwoordelijkheid van de directie.

SCHOOL: VORM & INHOUD

In een van de vorige Reigerbulletins hebben wij onze ideeën gegeven betreffende de toekomst van ons schoolgebouw. Daarop is enige reactie gekomen. Onze betrokkenheid met de school leidt ertoe dat we opnieuw een bijdrage willen leveren aan de discussie in deze rubriek.

De situatie
Op de ouderavond wordt de noodklok geluid met betrekking tot huisvesting. Daar spreken we vervolgens af om snel tot een wenselijk en haalbaar scenario te komen. Immers, we denken naar het Nut en de gemeente toe sterker te staan als we als Reigerlaan met een concreet plan komen en geen verdeelde mening presenteren.
De MR zal het proces in gang zetten om te komen tot een breed gedragen visie op de toekomstige huisvesting van onze school. De inhoudelijke discussie wordt gevoed vanuit de expertise vertegenwoordigd in de "Denktank".
Goed plan. We verbazen ons echter over de bijdrage aan de discussie van diezelfde "Denktank" in het laatste Reigerbulletin. Daarin wordt een louter procedurele actie beschreven, zonder enkele inhoudelijke component. Dit lijkt niet te stroken met de gedachte dat een actie naar het NUT-bestuur en gemeente enkel kans van slagen heeft als het een breed gedragen inhoudelijk standpunt bevat, zoals dit is verwoord op de ouderavond.

Een goede oplossing voor het probleem van de huisvesting is vooral belangrijk voor de kinderen. Zij zijn het meest gebaad bij een goed schoolgebouw. Wij, ouders, teamleden en directie zijn degenen die het voortouw moeten nemen. De acties rond de "dagopvang drugsverslaafden" en de inzet van het comité Laak-Alert laten zien dat je invloed kunt uitoefenen op besluitvorming.

Wij vragen de MR en de "Denktank" met klem te bevorderen dat we als Reigerlaan komen tot een visie die we vervolgens krachtig kunnen uitdragen. Daarmee kunnen we mogelijk het initiatief voor het vinden van een oplossing naar ons toetrekken en de toekomst voor de school beïnvloeden.

Het is voor bestuurderen makkelijker in te stemmen met een voorliggend plan dan dat zij telkenmale worden gemaand plannen te ontwikkelen. Hiermee kunnen wij als school ons voordeel doen. We moeten dan wel weten wat "onze" oplossing is voor de huisvesting.

MR en "Denktank" neem deze uitdaging aan!!

Paul van Loon en Ed Berends

[terug]


Reigerbulletin 7, 3/12/1999

Meningen
Onder deze naam bieden we in het Reigerbulletin de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent een belangrijk onderwerp dat op school speelt. De inhoud van de bijdrage valt buiten de verantwoordelijkheid van de directie.

Van de "brainstormclub"
Zoals u wellicht weet, is sinds begin 1999 een groep ouders actief onder de naam "brainstormclub". Deze ouders hebben zich, op verzoek van de MR van de Reigerlaan, het afgelopen jaar gebogen over de problematiek aangaande de huisvesting van onze school.

Deze problematiek laat zich in enkele hoofdpunten samenvatten:

Het bestuur van het NUT is verantwoordelijk voor de huisvesting van de school.

Twee van de door de brainstormgroep ondernomen acties (naast het schrijven van een aantal brieven) willen we hier noemen:

Van deze toezegging is tot dusver echter niets terechtgekomen.

Daarom hebben ondergetekenden, na rijp beraad, besloten het Nutsbestuur op een formele wijze tot actie te sommeren, waarbij nader gebruik van rechtsmiddelen niet wordt uitgesloten. In ons schrijven, dd 1-dec dringen wij erop aan dat het Nutsbestuur ons voor het jaareinde bevestigt dat de Reigerlaan:

  1. Uiterlijk 1 April 2000 v.w.b. veiligheid en hygiëne op orde is.
  2. Uiterlijk 1 Maart 2000 een plan voor het achterstallig onderhoud heeft dat voor het eind van het jaar omgezet zal zijn in realiteit.
  3. Uiterlijk 1 Maart 2000 een lange termijn huisvesting plan heeft opgesteld.

Wij hopen van harte dat het voormelde schrijven het Nuts Bestuur tot versnelde actie zal bewegen. Mocht onze hoop ijdel blijken, dan zullen ondergetekenden overwegen via de rechter het Nutsbestuur te dwingen haar verantwoordelijkheid te nemen.
In deze fase is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders ons steunen in de genoemde "krachtige" opstelling. Voor belangstellenden is bij ondergetekenden een copie van de brief aan het NUT te verkrijgen. Als u geïnteresseerd bent en/of u wilt u aansluiten bij de brainstormgroep, spreekt u dan graag een van ons daarop aan.

Carel van de Beek, Wiep Folkerts, Pieter de Haan, Kees Hoefnagel, René Musters, Karin Overdijk, Maike Rietema, Leo van Rooij, Bart Schellekens, Ruud Sondag, Anne Tenner, Henri Vossenberg en Han Westelaken.

[terug]


Reigerbulletin 6, 19/11/1999

Meningen
Onder deze naam bieden we in het Reigerbulletin de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent een belangrijk onderwerp dat op school speelt. De inhoud van de bijdrage valt buiten de verantwoordelijkheid van de directie.

Foei, ik groei
Met deze iet wat ironische titel nemen we graag deel aan de discussie omtrent de eventuele nieuwbouw. De vorige briefschrijvers (Reigerbulletin 5) noemen een aantal argumenten die pleiten vóór nieuwbouw. Wij stellen een aantal vragen waaruit blijkt dat wij nog niet overtuigd zijn.

Kosten
We discussiëren al geruime tijd over de kosten van renovatie en onderhoud van het huidige gebouw. Waarom is er tot nu toe nauwelijks gesproken over de kosten die nieuwbouw met zich meebrengt? En de eventuele consequenties hiervan.

Omvang
Is er terdege rekening mee gehouden dat nieuwbouw op het Picus-terrein gevolgen zal hebben voor de omvang van onze school?

Enfin, veel vragen
Een discussie op papier heeft zo zijn beperkingen. Maar het is goed om op deze manier zoveel mogelijk meningen en gedachten boven tafel te krijgen. Daarom verzoeken we ook de 'brainstormgroep' ons in het Reigerbulletin op de hoogte te houden van haar bevindingen.

Verslag ouderavond 12-10-1999
Bij dit Reigerbulletin treft u het verslag aan van de algemene ouderavond van 12-10-1999.

[terug]


Reigerbulletin 5, 5/11/1999

Meningen
Onder deze naam bieden we in het Reigerbulletin de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de discussie omtrent een belangrijk onderwerp dat op school speelt. De inhoud van de bijdrage valt buiten de verantwoordelijkheid van de directie

Oei, ik groei
Op de laatste ouderavond is onder andere gesproken over de aanpassingen aan het schoolgebouw. Deze uitbreidingen zijn nodig omdat wij als school gestaag groeien en daardoor steeds meer ruimtegebrek gaan krijgen. Deze open brief van twee betrokken ouders heeft vooral tot doel een open discussie te initiëren en om zo te komen tot een verstandig besluit, dat breed wordt gedragen door de betrokkenen rond onze school. We vrezen namelijk dat als we nu niet snel tot een gemeenschappelijk inzicht komen we ons straks moeten neerleggen bij een beslissing op basis van prioriteiten die door anderen worden gedicteerd.

Regelmatig komt de vraag naar boven of we als school wel moeten groeien. Deze discussie is twee jaar geleden gevoerd en daar zijn sindsdien geen nieuwe feiten bijgekomen. De buurt wordt steeds kinderrijker en tegelijkertijd kun je niet goed lesgeven aan groepen van meer dan 35 kinderen (zoals nu het geval is in groep 7). Je streeft of naar een school van enkele groepen, of een school van dubbele groepen. Voor het eerste is het gebouw aan de Reigerlaan te groot (en daarmee te duur) en voor de laatste optie is het te klein. Dus: uitbouwen!

De kosten van enkele lokalen aanbouwen blijken gigantisch te zijn. De schattingen lopen uiteen van 1.5 to 3 miljoen gulden. Dit wordt mede veroorzaakt door de achterstallige staat van onderhoud van het gebouw. Vanwege deze kosten wordt er op allerlei fronten hevig gediscussieerd over de te volgen weg. Tevens worden er alternatieven bedacht. Eén van de genoemde alternatieven is complete nieuwbouw in de buurt, bijvoorbeeld op het voormalige Picus-terrein. In eerste instantie was onze reactie daarop negatief. We hebben toch zo'n prachtig monumentaal gebouw en dat ga je toch niet inruilen voor een standaard nieuwbouw zonder eigen karakter.

Daarna zijn we voor onszelf eens de argumenten op een rijtje gaan zetten en hebben moeten concluderen dat deze optie toch zodanig de moeite waard is dat hij nader onderzocht dient te worden. De voornaamste argumenten die pleiten vóór nieuwbouw:

Daarom willen we ervoor pleiten, dat alle geledingen binnen de school en het NUT zeer serieus de nieuwbouwvariant onderzoeken. Belangrijke conditie daarbij is wel dat we ons sterk maken voor een gebouw met een eigen karakter, voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen, zoals een computernetwerk. Daarnaast een speelplein dat voldoende ruimte heeft om 450 leerlingen te herbergen.

Vervolgens kunnen we nog brainstormen over leuke bestemmingen voor de twee gebouwen (Reigerlaan en Eksterlaan). Mogelijk dat er toch nog een iets aan het onderwijs gerelateerde functie bedacht kan worden, maar uiteindelijk is dat niet zozeer onze verantwoordelijkheid, maar die van de bestuurderen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Ed Berends & Paul van Loon

[terug]


Reigerbulletin 4, 8/10/1999

Algemene ouderavond 12 oktober

Uitnodiging Algemene Ouderavond dinsdag 12 oktober 1999

Aan alle ouders/verzorgers
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ouderavond op

dinsdag 12 oktober 1999
aanvang 20.00 uur

De agenda is als volgt:

[...]

4. Huisvesting
Ad Graumans zal de stand van zaken m.b.t. de huisvestingsuitbreiding van onze school toelichten, waarbij tevens, gelet op het overleg met de gemeente, alternatieve scenario's naar de toekomst toe zullen worden aangestipt.

namens de medezeggenschapsraad

Wiep Folkerts

[terug]
 
 

pagina versie 2.14, gewijzigd 26/4/2003